ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

О Б Щ И Н А В Е Л И Н Г Р А Д

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-25

Изх. № 31-00/323 от 27.09.2021 г.

ДО:

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

за сформиране съставите на секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание на Република България, насрочени за 14.11.2021 г.

Уведомявам, че в община Велинград консултациите за сформиране съставите на секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание на Република България са насрочени на 01.10.2021 г. (петък) от 10.30 часа, а при неприключване на работата продължават на 04.10.2021г.- от 10.30 часа., ако е приложимо.

Консултациите за съставите на подвижни секционни избирателни комисии са насрочени на 25.10.2021 г. (понеделник) от 10.30 часа за:

съставите на подвижни избирателни секции;

съставите на подвижни избирателни секции по прилагане на чл. 28, ал. 3 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

Консултациите ще се проведат в малка зала на община Велинград (втори етаж). Сградата е с административен адрес: гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, бул. “Хан Аспарух” № 35.

Необходимите документи за провеждане на консултациите са, както следва:

а) писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- партия или коалиция, която ги предлага,

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката – 02.09.2021 г. (в случай на невъзможност да се спази срокът, е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено от представителя на коалицията копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

КОНСУЛТАЦИИТЕ СА ПУБЛИЧНИ. В ТЯХ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ И ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: ………………/п/……

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

подписал зам.-кмет Атанас Палигоров,

оправомощен със заповед № 1305 от 23.09.2021 г.

Коментарите са изключени!