Сесия 2021-09-30

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Приемане на Годишен финансов отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2020г. Докл.:Т.Масларов, К.Йовчева РЕШЕНИЕ № 243
 3. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2021г. в частта му за капиталови разходи от продажба на общински земи и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г. Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ № 244 
 4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград. Докл.:Р.Гарданска-Пухалева  РЕШЕНИЕ № 245
 5. Приемане на Наредба за управлението на горските територии – собственост на Община Велинград. Докл.:Ал.Керина  РЕШЕНИЕ № 246
 6. Приема Наредба за търговската дейност на територията на Община Велинград. Докл.:Ал.Керина РЕШЕНИЕ № 247
 7. Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд – ФЛАГ“ ЕАД за изпълнение на проект: „Изграждане на нови социални жилища в град Велинград“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ – размер на дълга до 378 000лв. Докл.:В.АтанасовРЕШЕНИЕ № 248
 8. Поемане на краткосроче н общински дълг – кредит от „Фонд – ФЛАГ“ ЕАД за изпълнение на проект: „Изграждане на нови социални жилища в град Велинград“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ – размер на дълга до 417 000лв. .Докл.:В.АтанасовРЕШЕНИЕ № 249
 9. Издаване на Акт за възлагане на услуга от общ икономически интерес по социално жилищно настаняване. Докл.:В.АтанасовРЕШЕНИЕ № 250
 10. Издаване запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане за проект „Реконструкция и рехабилитация на ул.“Братя Маврикови в гр.Велинград“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., сключен между Община Велинград, ДФ „Земеделие“ и МИГ „Белово, Септември и Велинград“. Докл.:В.АтанасовРЕШЕНИЕ № 251
 11. Издаване на запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане за проект„Реконструкция и рехабилитация на ул.“Братя Маврикови в гр.Велинград“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., сключен между Община Велинград, ДФ „Земеделие“ и МИГ „Белово, Септември и Велинград“. Докл.:В.Атанасов РЕШЕНИЕ № 252
 12. Одобряване съществуването на маломерни паралелки и групи за учебната 2021г./2022г. Докл.:М.Зинкова-Шенкова РЕШЕНИЕ № 253
 13. Преместване на бюст – паметник в двора на ПГИТ „Алеко Константинов“. Докл.:Иво Ардалиев  РЕШЕНИЕ № 254
 14. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2021г. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ № 255
 15. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща УПИ V-202 в кв.9 по плана на с.Драгиново на Алиш Хаджиасанов, собственик на жилищна сграда, построена върху нея и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова  РЕШЕНИЕ № 256
 16. Продажба на земя-частна общинска собственост в кв.348 по КККР на гр.Велинград,  на Мери Стефанова и Васил Стефанов, собственици на жилищна сграда, построена върху него и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ № 257
 17. Продажба на земя-частна общинска собственост в кв.99 по плана на с.Драгиново на Камен Бачов, собственик на жилищна сграда, построена върху нея и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ № 258
 18. Прекратяване на съсобственост върху УПИ в кв.34 по плана на с.Драгиново на Мустафа Чаушов и определяне пазарна цена на общинския имот. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ № 259
 19. Продажба на земя-частна общинска собственост на Ангел Сариев, собственик на жилищна сграда и гараж, построени върху нея и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ № 260
 20. Учредяване на възмездно право на пристрояване над съществуваща едноетажна сграда-магазин за промишлени стоки в кв.47 по плана на с.Драгиново в полза на Осман Алендаров и определяне пазарна цена правото на пристрояване и надстрояване. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ № 261
 21. Учредяване на безвъзмездно, безсрочно право на строеж за изграждане на двуетажни жилищни сгради върху общински урегулирани поземлени имоти, находящи се в кв.7 по плана на с.Кръстава. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ № 262
 22. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг за срок до 10 години на 11 броя петна, находящи се на ул.“Терегово“, кв.26 по плана на с.Драгиново. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ № 263
 23. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг за срок до 10 години на гараж, находящ се в УПИ ІХ-„За младежки дом“, кв.10 по плана на с.Света Петка. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ № 264
 24. Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение от 73кв.м., представляващо магазин №13 „За продажба на риба и рибни продукти“, находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ № 265
 25. Учредяване възмездно право на ползване за срок до 10г. за разполагане на постоянен пчелин върху поземлен имот в м.“Лепеница“. Докл.:Н.Келчева РЕШЕНИЕ № 266
 26. Сключване на срочен договор за безвъзмездно право на ползване на рекламно време на лед екран, находящ се в гр.Велинград, пл.“Н.Гяуров“ – собственост на Община Велинград с НЧ „Отец Паисий-1893“ гр.Велинград. Докл.:Н.Мерджанова РЕШЕНИЕ № 267
 27. Одобрение на един брой петно за поставяне на нов РИЕ и един брой петно за поставяне на РИЕ-подвижна тебела. Докл.:РЕШЕНИЕ № 268
 28. Одобрение на един брой петно в участъка от бензиностанция Петрол и моста при р.Чепинска за поставяне на РИЕ-билборд. Докл.:Н.Мерджанова РЕШЕНИЕ № 269
 29. Одобряване на 4 броя нови петна за поставяне на временни информационни табели. Докл.:Н.Мерджанова РЕШЕНИЕ № 270
 30. Произнасяне за премахване на строеж в кв.383, ул.“Цар Самуил“№2А –обект с идентификатор 10450.502.961.4 /155кв.м./ .Докл.:инж.Ст.Кърпачева РЕШЕНИЕ № 271
 31. Произнасяне за премахване на строеж в кв.383, ул.“Цар Самуил“№2А –обект с идентификатор 10450.502.961.5 /153кв.м./ .Докл.:инж.Ст.Кърпачева РЕШЕНИЕ № 272
 32. Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане  на минерална вода от водовземно съоръжение КЕИ №7 „Сярна Баня” на „ТЪКАЧИТЕ” ЕООД за обект „Ваканционно селище със СПА център”.Докл.:Г.Владимирова РЕШЕНИЕ № 273
 33. Доклад на Кмета на Община Велинград за одобряване на Окончателен проект на изменение на Общ устройствен план на Община Велинград. Докл.:арх.Т.Енев РЕШЕНИЕ № 274
 34. Даване съгласие за разрешение за изработване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХІ „Детска площадка” кв.6 по плана на с.Грашево. Докл.:А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 275
 35. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 1444-общински в кв.56 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 276
 36. Разрешаване на ПУП – промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот и образуване на нов УПИ в м.”Тръне” по регулационния план и кадастралната карта на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 277
 37. Даване съгласие за разглеждане и одобряване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ ХVІІ-316,318 и улица по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 278
 38. Даване на съгласие за ПУП – частично изменение на ПР, засягащ част от кв.82 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева РЕШЕНИЕ № 279
 39. Одобряване на ПУП – парцеларен план за обект: „Нов ЖБ Стълб в оста на съществуваща ВЛ „Ленища-Велинград” и нов МТТ до него в ПИ 10450.38.65, местност „Босак”, гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева РЕШЕНИЕ № 280
 40. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.Санаториума и м.Вескьовец по КК на гр.Велинград.Докл.:инж.Я.Савова  РЕШЕНИЕ № 281
 41. Даване на съгласие за изготвен ПУП-ПРЗ, изменение регулацията на улица с о.т.7-8-9, УПИ І-1,427 и УПИ №VІІ-общ. в кв.5 по плана на с.Света Петка.Докл.:инж.Али Палов РЕШЕНИЕ № 282
 42. Даване на съгласие за изготвен ПУП-ПРЗ засягащ имоти с ПИ №59, който попада в УПИ №ІІ”Детска градина” и №ІІІ-61-незастроен терен, кв.9 по плана на  кв.Горица към кметство с.Кръстава. Докл.:инж.Али Палов РЕШЕНИЕ № 283
 43. Даване на съгласие в качеството си на собственик на ПОС за монтаж на улично осветление на 23 броя метални стълбове по част от улици „Яко Молохов”, „Ленища”, „Цар Самуил” и част от  ул.”Олимп” в гр.Велинград.Докл.:М.Тасева РЕШЕНИЕ № 284
 44. Изменение и допълнение на Решение №194/27.05.21г. поради допусната техническа грешка в площите на новообразуваните УПИ в кв.14 по плана на с.Пашови. Докл.:инж.Али Палов РЕШЕНИЕ № 285
 45. Разрешение за изработване на ПУП схема за трасе на нов водопровод за питейна вода и нова канализация на ул.Люляк и ул.Кория. Докл.:Д.Кондева РЕШЕНИЕ № 286
 46. Определяне на цена на 1кв.м.за сключване на договорите за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение, изградени от Община Велинград. Докл.:Р.Русева РЕШЕНИЕ № 287
 47. По Програмата за работа на ОбС:

47.1           Отчет за текущото изпълнение на Бюджета на Община Велинград за І-во полугодие на 2021г.; Отчет за изпълнение на събираемостта ма МДТ за първото полугодие на 2021г.

47.2           Информация за състоянието на училищната  мрежа в общината и тенданции в развитието й през учебната 2021/2022г. Обхванати деца и ученици в детски градини и училища, и необхванати по възраст. Състояние на здравеопазването в училищата и детските градини.

47.3                   Отчет на Управителя на „ВКТВ“ ЕООД за второ тримесечие на 2021г.

47.4                   Отчет на Управителя на ”МЦ- Велинград2017” ЕООД за второ тримесечие на 2021г.

47.5                   Отчет на Управителя на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД за второ тримесечие на 2021г.

48.   Удостояване със званието „Почетен гражданин на  Велинград“ за постигнати изключителни заслуги в областта на спорта и спечеления златен медал на XXXII летни олимпийски игри в Токио 2020 г. на олимпийската шампионка от ансамбъла по художествена гимнастика на Лаура Траатс. Докл.:Цв.Спасова  РЕШЕНИЕ № 288

49.     Разрешение за ПУП-план за регулация и застрояване за промяна предназначението на земя от горски фонд с отреждане „За животновъдна ферма” в землището на с.Драгиново. Докл.: А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 289

50. Даване на съгласие за изготвен ПУП-ЧИПРЗ и образуване на нов УПИ „За детска градина” в кв.1 по плана на с.Кръстава. Докл.:инж.А.Палов РЕШЕНИЕ № 290

51. Даване на съгласие  за  одобряване на  ПУП – частично изменение на ПРЗ и образуване на нов УПИ „За Детска градина”, засягащ част от кв.7  по плана на с.Грашево. Докл.:А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 291

52. ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ V-общ. и УПИ VІ-общ. в кв.1981 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева РЕШЕНИЕ № 292

Коментарите са изключени!