РЕШЕНИЕ № 282/30.09.2021г.

Относно: Даване на съгласие за изготвен ПУП-ПРЗ, изменение регулацията на улица с о.т.7-8-9, УПИ І-1,427 и УПИ №VІІ-общ. в кв.5 по плана на с.Света Петка.

На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 , чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ,  чл. 131, ал. 1 и 2   от ЗУТ,  чл.134 , ал.2 , т.1 от ЗУТ и §8, ал.1 от ЗУТ, във връзка  с изтеклите срокове по чл. 208 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

 Дава съгласието си като  собственик на уличната мрежа  и съсед  за изготвения  ПУП –– проекта е изменение регулацията на улица с о.т.7-8-9 се променя по следния начин: югозападната улично-регулационна линия се поставя по съществуващата подпорна стена и така, че да не пресича съществуващата жилищна сграда, както е показано в графичната част. Дворищната регулация се изменя по следния начин: границата между УПИ I и УПИ VII се променя по имотните граници на ПИ 1 и на ПИ 427, като се оставя проход от 3м. между УПИ II и УПИ I за достъп до УПИ VII, както е показано със зелен цвят в графичната част. По този начин след направените промени УПИ са с площ и отреждане, както следва:

УПИ I1,427 е с площ след промените 1313 кв. м.

УПИ VIIобщ е с площ след промените 380 кв. м.

Промените са показани със зелен и кафяв цвят в скицата – идейно предложение

Част застрояване – 1-3ет./10м./, Кпл =60%. Кинт = 1,2;  Козел. = 40% с червен цвят.

 

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.2021г., Протокол №12, точка №41 от дневния ред, по вх.№539/18.08.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!