СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

Приложение № 8

С П И С Ъ К

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”    

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Общ брой точки

Длъжност

Забележка

1

Любима Иванова Статева

15,00

Дезинфектатор

С класираният кандидат за персонал от № 1, ще бъде сключен трудов договор за изпълнението на услугите и целите по проекта.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:         …П…                                                                                              дата: 06.10.2021г.

Проект  „Патронажна грижа + в община Велинград”

№ BG05M9OP001-6.002-0018-C01

 

 
Коментарите са изключени!