РЕШЕНИЕ № 285/30.09.2021г.

Относно: Изменение и допълнение на Решение №194/27.05.21г. поради допусната техническа грешка в площите на новообразуваните УПИ в кв.14 по плана на с.Пашови.

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал. 1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ и Параграф 8 от ЗУТ  и във връзка  с изтеклите срокове по чл. 208 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

1

 26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

                Дава съгласието си за  изменение и допълнение на Решение № 194 от 27 от 27.05.2021 г. , както следва : изменение и допълнение  на проект за ЧИПРЗ  за изменение регулацията на у.п.и. № IV и  № XI,  така че за сметка на тях да се образува нов у.п.и. № IV  с площ от -927 кв.м., кв. № 14, по планa на с. Пашови .

           С проекта за ЧИПР , уличната регулация не се променя.

           С проекта за ЧИПРЗ се предвижда ново застроително петно в ново образувания УПИ- IV, като се спазват параметрите за застрояване в устройствената зона – жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м), означена като (Жм), и максимални параметри на застрояване : етажност – до 3 етажа, височина на стрехата – до 10 м,  плътност на застрояване – до 60 %,  Кинт = до 1,2 , минимална озеленена площ – 40 %..

            Новообразуваните парцели са с площи и отреждане съответно:

Промените са отразени със син и червен цвят в идейното предложение.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.2021г., Протокол №12, точка №44 от дневния ред, по вх.№581/17.09.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                            /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!