РЕШЕНИЕ № 286/30.09.2021г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП схема за трасе на нов водопровод за питейна вода и нова канализация, ул. Кория и улица с о.т. 2146в и о.т. 2146г (пресечна на ул. Люляк и ул. Кория) по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 110, ал.1,  т.5, чл. 124а,  ал. 1, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV,  задание и идейна скица/предложение/, становище на Главен архитект  и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1.Разрешава изработване на ПУП –  схема за трасе на нов водопровод за питейна вода и нова канализация.

             Предложението за подробен устройствен план – схема на трасе, предвижда да се определи трасе на нов водопровод за питейна вода по ул. „Кория” от съществуващ водопровод ПЕ ф90 на ул. „Христо Смирненски” при о. т. 2127 до съществуващ водопровод АЦ ф100 на ул. „Ливадите” при о.т.2147, както и отклонение по улица с о.т. 2146в-2146г до съществуващ водопровод АЦ ф100 на ул. „Люляк” за водоснабдяване на абонати по гореописаните улици.

            Общата дължина на новият водопровод по ул. Кория ще бъде 326 л. м., а отклонението по улица с о. т. 2146в-2146г ще бъде с дължина 211 л. м.

            Предложението за подробен устройствен план – схема на трасе, предвижда да се определи трасе на нова канализация по улица с о.т. 2146в-2146г  от съществуваща такава по ул. Кория при о.т. 2146в до о.т. 2146г.

           Общата дължина на новата канализация по улица с о. т. 2146в-2146г ще бъде с дължина 211 л. м.

            Новото трасе е проектирано при спазване на изискванията на Наредба 8 от 28.07.1999г. за изискванията и нормите на разполагане на техническите проводи и съоръжения.

            2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

            3.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            4.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

            5.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

             6.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.2021г., Протокол №12, точка №45 от дневния ред, по вх.№606/20.09.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                            /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!