РЕШЕНИЕ № 287/30.09.2021г.

Относно: Определяне на цена на 1 м2 за сключване на договорите за осигуряване на съвременни  социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение, изградени от община Велинград по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

На основание чл.50 от Закон за общинската собственост, чл.29, ал. 1 от Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград във връзка с чл. 45а от Закон за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка чл.17, ал.1, т.1, т. 3, т. 4 и т. 7 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 4 от ЗДДС, финансов анализ към проектно предложение „Изграждане на нови социални жилища в гр. Велинград”, извършено по ДБФП BG16RFOP001-1.037-0006 – С01, „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, III Указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища по ОПРР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Определя цена на наема в размер 1,64 лв./м2 (един лев и шестдесет и четири ст.)за ползване на 1 м2 площ социално жилище при ползване на интегрираната социална услуга от общ икономически интерес „Ползване на социални жилища за уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” със задължителен за изпълнение социален пакет, където площта представлява сбора от площта на жилището и съответстващите му идеални части от общите части на сградата.

2. На определената цена не се начислява ДДС.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.2021г., Протокол №12, точка №46 от дневния ред, по вх.№607/20.09.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                            /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!