РЕШЕНИЕ № 288/30.09.2021г.

Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на  Велинград“ за постигнати изключителни заслуги в областта на спорта и спечеления златен медал на XXXII летни олимпийски игри в Токио 2020г. на олимпийската шампионка от ансамбъла по художествена гимнастика на Лаура Траатс.

На основание чл.21, ал.1, т.22  и ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Статут за „Почетен гражданин на  Велинград“ и  след проведеното о гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Удостоява със званието „Почетен гражданин на Велинград“ Лаура Траатс за постигнати изключителни заслуги в областта на спорта и спечеления златен медал на XXXII летни олимпийски игри в Токио 2020 г.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.2021г., Протокол №12, точка №48 от дневния ред, по вх.№616/23.09.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                            /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!