РЕШЕНИЕ № 289/30.09.2021г.

Относно: Разрешаване на ПУП – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на  земя от горски фонд с отреждане „за Животновъдна ферма“ за част от поземлен имот 23234.282.51 по КК на землище с.Драгиново, Община Велинград, Област Пазарджик. /Бивш имот № 23234.282.48/, молба изх.№6035/28.09.2021г. от ДГС „АЛАБАК“, Удостоверение №181/24.02.2020г. на Кмета, скица №15-841237/30.07.2021г. на СГКК-ПЗ.

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.124а, ал.(1), чл.124б, ал.1 от ЗУТ, чл.73 от Закона за горите и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

             1.В качеството си на орган, управляващ общинската собственост / Разрешава изработване на ПУП- план за регулация и застрояване за промяна предназначението на  земя от горски фонд с отреждане „за Животновъдна ферма“ за част от поземлен имот 23234.282.51 по КК на землище с.Драгиново, Община Велинград, Област Пазарджик.

            Съгласно идейно предложение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация, неразделна част от настоящето задание, общата площ на инвестиционното намерение на е следното:

За Мустафа Кючуков – УПИ І-51-„за Животновъдна ферма“ с площ 620 м2

За Мустафа Дженев – УПИ ІІ-51-„за Животновъдна ферма“ с площ 420 м2

За Альоша Налбантов  – УПИ ІІІ-51-„за Животновъдна ферма“ с площ 605 м2

За Бисер Маджиров– УПИ ІV-51-„за Животновъдна ферма“ с площ 345 м2

Както е показано в графичната част. Приложени са и координати на граничните точки на определените площи. За обособяване на новите УПИ е извършено геодезическо заснемане на терена, тъй като имотът е стръмен. За достъп ще се използват съществуващи пътища през горската територия на място.

            Съгласно идейно предложение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване, неразделна част от настоящето задание,параметрите на застрояване, фиксирани в /Смф/ устройствена зона, в която попада имотът съгласно одобрения ОУП-2019г. на гр. Велинград и с.Драгиново: плътност на застрояване до 50%, Кинт _< 2.0 и етажност – до два етажа. Предвижда се свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от границите на имота.

            Промените са отразени със син и червен цвят в идейното предложение.

            2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.2021г., Протокол №12, точка №49 от дневния ред, по вх.№624/29.09.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                            /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!