РЕШЕНИЕ № 290/30.09.2021г.

Относно: Даване на съгласие за изготвен ПУП-ЧИПРЗ и образуване на нов УПИ „За детска градина” в кв.1 по плана на с.Кръстава.

На основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл. 131, ал. 1 и 2   от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

 Дава съгласие за ЧИПРЗ на ПИ -324 в кв.1 по плана на с. Кръстава, общ. Велинград, като уличната регулация не се променя.

            Дворищната регулация се променя, като за сметка на УПИ, IV, V, VI, VII, VIII и части от УПИ III, IX, XII и XV са образуват два нови парцела по имотните граници на ПИ 424 и ПИ 425 и 426 с площи и отреждане, както следва:

УПИ IV– „За детска градина“ с площ 2752 кв. м.

УПИ V – „За търговия и услуги“ с площ 341 кв. м.

          С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвиждат нови застроителни петна в новообразуваните УПИ, свободно застрояване като се спазват всички нормативни отстояния. Устройствената зона е „за Обществено обслужване”, Кинт=0,6, плътност 30%, етажност до 3, мин. озеленяване 40%, макс.

Промяната е отразена със зелен и кафяв цвят в графичната част на идейното предложение.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.2021г., Протокол №12, точка №50 от дневния ред, по вх.№625/29.09.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                            /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!