РЕШЕНИЕ № 291/30.09.2021г.

Относно: Даване на съгласие  за  одобряване на  ПУП – частично изменение на ПРЗ и образуване на нов УПИ „За Детска градина”, засягащ част от кв.7  по плана на с.Грашево.

На основание чл. 21 , ал. (1) т. 8 и т.11 и чл.27 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл. 134 ал.(2), т. 6 от ЗУТ, чл.128 ал.3 от ЗУТ, §8 от ЗУТ, чл.60 от АПК, чл.6/1, чл.7/1 и чл.9/1 от Наредба №3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини, както и в качеството си на орган управляващ общинската собственост и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1.Дава съгласието си за одобряване на ПУП - частично  изменение на плана за регулация и застрояване  ,както следва :

            - дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ IV- „Детско учреждение и озеленяване“ и части от УПИ XVI, XV-273, XIV- 211, имот 526 и  имот 527  в кв.7 по плана на с.Грашево се образува един нов  УПИ IV- „за Детска градина“ в същия квартал в съответствие с имотните граници на имоти пл.№ 526 и 527 /общински/ съгласно кафявия цвят в скицата –идейно предложение.

  – с проекта за частично изменение на плана за застрояване в новообразувания УПИ IV- „за Детска градина“  се предвижда ново застроително петно, свободно застрояване , като се спазят всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улиците . Устройствената зона е „за Обществено обслужване”, Параметри на застрояване – плътност на застрояване – 30 %, К инт. – 0,6, височина на стрехата – до  10м , до три етажа, мин. озеленяване 50%.

    2. Дава съгласие за предварително изпълнение по чл.60 от АПК, във връзка с осигуряване на особено важен обществен интерес по външно финансиране на програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022”.

   

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.2021г., Протокол №12, точка №51 от дневния ред, по вх.№628/29.09.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                            /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!