РЕШЕНИЕ № 292/30.09.2021г.

Относно: ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ V-общ. и УПИ VІ-общ. в кв.1981 по плана на гр.Велинград.

На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 от ЗМСМА и чл.27 от ЗМСМА; чл. 128, ал.(3) от ЗУТ, чл. 131, ал. 2, т.1 и т.4 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

13

6

4

23

29

Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Не дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, в конкретния случай – УПИ V-общ. и УПИ VI-общ. в кв. № 1981 по плана на гр. Велинград, относно частично изменение на плана за регулация и застрояване на тези УПИ.

            С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя. Дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ V-„За търговия и услуги” и УПИ VI-„За търговия и услуги” се  образуват шест  нови УПИ с площи и отреждане съответно:

 УПИ V-3442-„За търговия и услуги”- 113 кв.м,

 УПИ XIV-3441-„За търговия и услуги”- 113 кв.м,

 УПИ VI-3440-„За търговия и услуги”- 136 кв.м,

 УПИ XV-3439-„За търговия и услуги”- 136 кв.м,

 УПИ XVII-3438-„За търговия и услуги”- 136 кв.м,

 УПИ XVIII-3437-„За търговия и услуги”- 136 кв.м.

               С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвиждат нови застроителни петна до два етажа в новообразуваните УПИ.

   

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.2021г., Протокол №12, точка №52 от дневния ред, по вх.№629/29.09.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                            /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!