Важни дати и срокове

ПРОЦЕДУРИ, ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ

СРОК ДО ДАТА

(ВКЛ.)

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, чрез подаване на заявление по образец -Приложение №30-ПВР/НС След вписване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

30.10.2021 г.

 (вкл.)

Кандидатите запрезидент и вицепрезидент,кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и  наблюдателите могат да подадат  заявление-декларация  по образец -Приложение №34-ПВР/НС за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес.

до 18.00 часа на 30.10.2021 г.

(вкл.)

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец -Приложение №39-ПВР/НС, или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

30.10.2021 г.

 (вкл.)

Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък може да поиска отстраняването им с писмено заявление до кмата на общината, кметството или кметския наместник, като  подаде заявление по образец -Приложение №26-ПВР/НС

06.11.2021 г.

 (вкл.)

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.

08.11.2021 г. (вкл.)

Коментарите са изключени!