Извънредно заседание, което ще се проведе на 14.10.2021 г. /четвъртък/ от 15:00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                 

 

  

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  14.10.2021 г. /четвъртък/ от 15:00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

  1. Кандидатстване на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград” ЕООД по Проектно предложение на Министерство на здравеопазването по процедура BG16RFOP001-9.001-„Мерки за справяне с пандемията” по приоритетна ос 9-„Подкрепа на здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. Докл. Гергана Владимирова
  2. Прихващане на задължението „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД гр. Велинград по Договор за паричен заем №348/01.04.2021г. Докл. Ал.Керина
  3. Даване на съгласие за дарение от Община Велинград  на сумата от  24 636 лв. с ДДС за проектиране на инвестиционните проекти и за упражняване на авторски надзор  на лицата, на които е учредено безвъзмездно право на строеж на двуетажни жилищни сгради в кв.7  по плана на с. Кръстава. Докл.инж.Д.Кафеджиева
  4. Предложение от Кмет с изх.№ 04-19/101 от 12.10.2021г. , относно удължаване срока на отпуснат безлихвен заем, за период от 12 (дванадесет) месеца до 10.12.2022г., за сметка на ЦБ в размер на 2 900 000 лв. на основание чл. 103, ал.1 от ЗПФ и чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА. Докл.Тодор Масларов

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                            /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!