Сесия 2021-10-14

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

  1. Кандидатстване на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград” ЕООД по Проектно предложение на Министерство на здравеопазването по процедура BG16RFOP001-9.001-„Мерки за справяне с пандемията” по приоритетна ос 9-„Подкрепа на здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. Докл. Гергана Владимирова РЕШЕНИЕ № 293 
  2. Прихващане на задължението „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД гр. Велинград по Договор за паричен заем №348/01.04.2021г. Докл. Ал.Керина РЕШЕНИЕ № 294
  3. Даване на съгласие за дарение от Община Велинград  на сумата от  24 636 лв. с ДДС за проектиране на инвестиционните проекти и за упражняване на авторски надзор  на лицата, на които е учредено безвъзмездно право на строеж на двуетажни жилищни сгради в кв.7  по плана на с. Кръстава. Докл.инж.Д.Кафеджиева РЕШЕНИЕ № 295
  4. Предложение от Кмет с изх.№ 04-19/101 от 12.10.2021г. , относно удължаване срока на отпуснат безлихвен заем, за период от 12 (дванадесет) месеца до 10.12.2022г., за сметка на ЦБ в размер на 2 900 000 лв. на основание чл. 103, ал.1 от ЗПФ и чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА. Докл.Тодор Масларов РЕШЕНИЕ № 296

5. Сключване на споразумение, относно заплащането на отчетена, но незаплатена дейност за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017 г. и от 01.01.2018 г. до 01.04.2018 г., установени по реда на  ЗБНЗОК, между „МБАЛ Велинград” ЕООД  и НЗОК. Докл.д-р Иван Динев РЕШЕНИЕ № 297

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                            /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!