РЕШЕНИЕ № 293 /14.10.2021г.

Относно: Кандидатстване на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград” ЕООД по Проектно предложение на Министерство на здравеопазването по процедура BG16RFOP001-9.001-„Мерки за справяне с пандемията” по приоритетна ос 9-„Подкрепа на здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 1-2 от  Закона за общинската собственост, чл.147, ал. 2 от ТЗ, чл. 60, ал. 1 от АПК и чл. 11, ал. 1, т. 14, т. 18, т. 21 и т. 22  от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, както и Писмо с изх. № 20-00-849 от 06.10.2021 год. на Министерство на здравеопазването и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

18

0

0

18

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Дава съгласие в качеството си на едноличен собственик на капитала на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД, с ЕИК: 112505488, представлявано от д-р Иван Василев Динев-временно изпълняващ длъжността управител, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, бул. „Съединение” № 49:

  1. да подаде необходимите документи за кандидатстване, в срок до 15.10.2021 год. по Проектно предложение на Министерство на здравеопазването по процедура BG16RFOP001-9.001-„Мерки за справяне с пандемията” по приоритетна ос 9-„Подкрепа на здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., включващо изграждане на асансьорна шахта(клетка), със ЗП=8,30 м2, застроен обем=125м3, в  УПИ (парцел) І. “ЗА БОЛНИЦА”–4425,7999, в кв. 65, ПИ с идентификатор 10450.502.1144 по КККР на гр. Велинград, доставка и монтаж на асансьорна уредба, авторски и строителен надзор, както и обновяване(оптимизиране) на Медицинска газова система за централизирано подаване на кислород, вакуум и сгъстен въздух в лечебното заведение ;
  2.  да сключи Споразумение за партньорство между Министерство на здравеопазването и “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД, като партньор на Министерството на здравеопазването, което урежда правата и задълженията на страните във връзка с подготовката и изпълнението на проектно предложение, което се подготвя и ще бъде подадено по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, съгласно Насоките за кандидатстване;
  3. да подпише Декларация за гарантиран финансов ресурс за изпълнение на проектното предложение с бюджет на допустимата стойност определена за лечебните заведения в размер до 162 890,00 лева;
  4. След одобрение от страна на Министерството на здравеопазването на проектно предложение BG16RFOP001-9.001-„Мерки за справяне с пандемията” по приоритетна ос 9-„Подкрепа на здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., като партньор, възлага и делегира права на Управителя на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД да извърши всички необходими действия по осигуряване на финансов ресурс от собствени средства на дружеството до 162 890,00 лв., а при невъзможност да кандидатства и подписва договор за кредит до 162 890,00 лв. от финансова институция, който да послужи като гаранция на извършените дейности по проекта. Кредита да бъде погасен при верификация от Управляващия орган., както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. I.

 

                   ДОПУСКА: Предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед необходимостта да се защити особено важен обществен интерес, тъй като при закъсняване на изпълнението на акта, може да последва значителна или трудно поправима вреда, изразяваща се в отказ да бъде одобрена „Многопрофилна болница за активно лечение -Велинград“ ЕООД, ЕИК 112505488, представлявано от д-р Иван Динев – временно изпълняващ длъжността управител, като партньор по проект: BG16RFOP001-9.001-„Мерки за справяне с пандемията” по приоритетна ос 9-„Подкрепа на здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

   

Възлага изпълнението на решението на Управителя на “МБАЛ Велинград” ЕООД.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 14.10.2021г., Протокол №13, точка №1 от дневния ред, по вх.№651/12.10.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по  икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                            /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!