РЕШЕНИЕ № 294 /14.10.2021г.

Относно: Прихващане на задължението на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД гр. Велинград по Договор за паричен заем №348/01.04.2021г.

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 103 от Закона за задълженията и договорите и след проведеното явно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

18

0

0

18

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Дава съгласие да се извърши прихващане на задължението на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД гр. Велинград по Договор за паричен заем №348/01.04.2021г. в размер на 50 000 лв. със задълженията, които ОП „СИП и ТИЦ” и община Велинград има към дружеството до същия размер.

   

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 14.10.2021г., Протокол №13, точка №2 от дневния ред, по вх.№652/12.10.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                            /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!