РЕШЕНИЕ № 295 /14.10.2021г.

Относно: Даване на съгласие за дарение от Община Велинград  на сумата от  24 636 лв. с ДДС за проектиране на инвестиционните проекти и за упражняване на авторски надзор  на лицата, на които е учредено безвъзмездно право на строеж на двуетажни жилищни сгради в кв. 7  по плана на с. Кръстава

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

18

0

0

18

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

I. Дава съгласие за дарение от Община Велинград  на сумата от  24 636 лв. с ДДС за проектиране на инвестиционните проекти и за упражняване на авторски надзор  на лицата, на които е на които е учредено безвъзмездно право на строеж на двуетажни жилищни сгради, а именно:

 

   1/ УПИ №VІІ в кв. 7  по плана на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, целият с площ 420 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АЧОС№ 1218/30.08. 2021 год. при граници на имота: Север – улица с ос.т.269-10-11; Изток – УПИ№VІІІ; Юг – УПИ№ХХІ;Запад – УПИ№VІ –

за изграждане на двуетажна жилищна сграда „близнак” със ЗП=120 кв.м. в полза на Мустафа Джамбазов, ЕГН …….. с постоянен адрес: с.Кръстава, общ.Велинград, обл.Пазарджик, ул.”Кокиче”№14 …………..

   2/ УПИ №VІІІ в кв. 7  по плана на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, целият с площ 420 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АЧОС №1219/ 30.08.2021 год. при граници на имота: Север – улица с ос.т.269-10-11; Изток – УПИ№ІХ; Юг – УПИ№ХХ; Запад – УПИ№VІІ -

за изграждане на двуетажна жилищна сграда „близнак” със ЗП=120 кв.м. в полза на Мустафа . Джамбазов, ЕГН ….. с постоянен адрес: с.Кръстава, общ.Велинград, обл.Пазарджик, ул.”………….

   3/ УПИ №ХХ в кв. 7 по плана на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, целият с площ 500 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АЧОС №1220/ 30.08. 2021 год. при граници на имота: Север – УПИ№VІІІ, УПИ№ІХ; Изток – УПИ№ХІХ; Юг – улица с ос.т. 18-21-17; Запад – УПИ№ХХІ -

за изграждане на двуетажна жилищна сграда със ЗП=120 кв.м. в полза на Муса Лефин, ЕГН ……. с постоянен адрес: с.Кръстава, общ.Велинград, обл.Пазарджик, ул.”……………

   4/ УПИ №ХХІ в кв. 7 по плана на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, целият с площ 570 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АЧОС №1222/30.08. 2021 год. при граници на имота: Север – УПИ№VІІ, УПИ№ХVІІІ; Изток – УПИ№ХХ; Юг – улица с ос.т. 18-21-17; Запад – УПИ№ХХІІ -

за изграждане на двуетажна жилищна сграда със ЗП=120 кв.м. в полза на Авиша Джамбазова, ЕГН …….с постоянен адрес: с.Кръстава, общ.Велинград, обл.Пазарджик, ул.”………

   5/ УПИ №ХХІІ в кв. 7 по плана на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, целият с площ 500 кв. м., частна общинска собственост, съгласно АЧОС №1223/30.08. 2021 год. при граници на имота: Север – УПИ№VІ; Изток – УПИ№ХХІ; Юг – улица с ос.т. 18-21-17; Запад – УПИ№ХХІІІ -

за изграждане на двуетажна жилищна сграда със ЗП=120 кв.м. в полза на Хатидже  Мехмед, ЕГН ……… с постоянен адрес: с.Кръстава, общ.Велинград, обл.Пазарджик, ул.”………….

   6/ УПИ №ХХІІІ в кв. 7 по плана на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, целият с площ 500 кв. м., частна общинска собственост, съгласно АЧОС №1224/ 30.08. 2021 год. при граници на имота: Север – УПИ№VІ,УПИ№ІV; Изток – УПИ№ХХІІ; Юг – улица с ос.т. 18-21-17; Запад – УПИ№ХХІV -

за изграждане на двуетажна жилищна сграда със ЗП=120 кв.м. в полза на Хайредин  Муса, ЕГН …… с постоянен адрес: с.Кръстава, общ.Велинград, обл.Пазарджик, ул…………

   7/ УПИ №ХХІV в кв. 7 по плана на с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик, целият с площ 630 кв. м., частна общинска собственост, съгласно АЧОС №1225/30.08. 2021 год. при граници на имота: Север – УПИ№ІV; Изток – УПИ№ХХІІІ; Юг – улица с ос.т. 18-21-17; Запад – УПИ№ХХV -

за изграждане на двуетажна жилищна сграда със ЗП=120 кв.м. в полза на Ресим Селим, ЕГН ………. с постоянен адрес: с.Кръстава, общ.Велинград, обл.Пазарджик, ул.”…………….

II. Възлага на Кмета на Община Велинград да предприеме законосъобразните действия  по изпълнението на т. 1

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 14.10.2021г., Протокол №13, точка №3 от дневния ред, по вх.№653/12.10.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                            /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!