РЕШЕНИЕ № 296 /14.10.2021г.

Относно: Предложение от Кмет с изх.№ 04-19/101 от 12.10.2021г. , относно удължаване срока на отпуснат безлихвен заем, за период от 12 (дванадесет) месеца до 10.12.2022г., за сметка на ЦБ в размер на 2 900 000 лв. на основание чл. 103, ал.1 от ЗПФ и чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

18

0

0

18

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Дава съгласие за удължаване срока, за период от 12 (дванадест) месеца до 10.12.2022г., на отпуснат безлихвен заем в размер на 2 900 000 лв., за сметка на ЦБ.

     Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 14.10.2021г., Протокол №13, точка №4 от дневния ред, по вх.№654/12.10.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                            /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!