РЕШЕНИЕ № 297 /14.10.2021г.

Относно: Сключване на споразумение, относно заплащането на отчетена, но незаплатена дейност за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017 г. и от 01.01.2018 г. до 01.04.2018 г., установени по реда на  ЗБНЗОК, между „МБАЛ Велинград” ЕООД  и НЗОК.

На основание чл. 11, ал. 15, т. 22 от НРУТДУПСОТД, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 60 от АПК и след проведеното явно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

18

0

0

18

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

В качеството си на едноличен собственик на капитала:

1. ДАВА съгласие за сключване на споразумение, относно заплащането на отчетена, но незаплатена дейност за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017 г. и от 01.01.2018 г. до 01.04.2018 г., установени по реда на  ЗБНЗОК, между „МБАЛ- Велинград” ЕООД  и НЗОК;

2. ДОПУСКА: Предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед необходимостта да се защити особено важен обществен интерес, тъй като при закъсняване на изпълнението на акта, може да последва значителна или трудно поправима вреда, изразяваща се в отказ да бъдат разплатени дължимите суми за отчетените дейности на „Многопрофилна болница за активно лечение -Велинград“ ЕООД, ЕИК 112505488,  като получател на финансови средства.

3. Упълномощава Управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 14.10.2021г., Протокол №13, точка №5 от дневния ред, по вх.№655/13.10.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                            /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!