Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28.10.2021г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  28.10.2021г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2021 г. в частта и за капиталови разходи с 258 945 лева от продажба на общински земи и тяхното разпределяне  в Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г.Докл.инж.П.Кондев
 3. Приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия на община Велинград.Докл.Г.Владимирова
 4. Кандидатстване на община Велинград за безвъзмездно финансиране по процедура „Енергийна ефективност в сгради“ по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, с обект на интервенция сградата на ДГ „Детски рай“ и ДЦДМУ „Надежда“,Велинград. Докл.В.Атанасов
 5. Даване на съгласие за изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 0052 от 08.12.2020 год. от водоизточник Сондаж № 3 „Мизинка”от находище на минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, за обект: ДГ «ДЕТСКИ РАЙ» и ДЦДМУ «НАДЕЖДА», находящи се в ПИ  с идентификатор 10450.501.2011 по КККР на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик. Докл.Г.Владимирова
 6. Сключване  на договори за безвъзмездно право на ползване  на имоти публична общинска собственост с плувен клуб „Белмекен“ и плувен клуб „ Чепинец“. Докл.Иво Ардалиев
 7. Изменение на Решение №263/30.09.21г., относно откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване за срок от 5 години  на общо 11 / единадесет/ броя петна, всяко с площ от 20 /двадесет/ кв. м., находящи се на ул. „Терегово“ от о.т. 12 до о.т. 22, кв. 26 по плана на с. Драгиново. Докл.Иво Ардалиев
 8. Дава съгласие за разглеждане и одобряване на ПУП - проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІІ-654 в кв.74 по плана на с.Драгиново, Община Велинград. Докл.А.Бошнак
 9. Разрешаване на ПУП – схема трасе на нов подземен ел. кабел от „БКТП 6-ДРАГИНОВО-6“, ел.стълб №6 в улица с о.т. №№ 275-277 и схема трасе на нови водопровод и канализация от проектна ВиК мрежа по улица с о.т.№№ 277-280 към ПУП за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с индефикатор 23234.294.11 и образуване на нов УПИ ХІ-11-„ЖС“, местност „Тръние“, по регулационен план и кадастрална карта на с.Драгиново, ЕКАТТЕ 23234, Община Велинград, Област Пазарджик. Докл.А.Бошнак
 10. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нови имоти 1212-общ. в кв.19 по плана на с.Драгиново. Докл.А.Бошнак
 11. Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на наследници на Ахмед Мехмедов Кацаров в землището на с. Драгиново, община Велинград.Докл.Надка Келчева
 12. Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на наследници на Якуб Мустафов Якубов  в землището на с. Кръстава, община Велинград. Докл.Надка Келчева
 13. Дава съгласие за разрешение за изработване на ПУП - проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ Х-„ДЕТСКА ПЛОЩАДКА“ в кв.6 по плана на с.Грашево, Община Велинград Докл.А.Бошнак
 14. Даване на съгласие за ПУП- ЧИПР, засягащ част от кв.141 и кв.1412 по плана на Велинград, в качеството си на съсед. Докл.Д.Кондева
 15. По Програмата за работа на ОбС: Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия. Отчет на извършените дейности  по  ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон – непредставени

 

 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ:

/Голяма заседателна зала /

 

Дата на провеждане

Час

Комисия

25.10.2021г.      /понеделник/ 15:00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
25.10.2021г.     /понеделник/ 16:00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
26.10.2021г. /вторник / 15:00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
26.10.2021г. /вторник/ 16:00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
27.10.2021г. /сряда/ 15:00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
27.10.2021г. /сряда/ 16:00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                                                   /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!