ОБЯВЛЕНИЕ

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 159/27.04. 2020 г. на Общински съвет- Велинград, се разрешава изработването  на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи ПИ № 55631.7.15,м. ”при с. Пашово” землище с. Пашови. В него е описан териториалния обхват на подробния устройствен план,се предвижда да се предприеме процедура за промяна на статута на земята и изключването и от фонда за земеделски земи. Променя се предазначението на имот ПИ № 55631.7.15, от земеделска земя /нива/ -в режим на застрояване-„за ЖС”.Образува се един нов урегулиран поземлен имот:УПИ І-15 –„За жилищно строителство” с площ от 3002 кв. м.Достъпът до него ще се осъществява посредством улица с о.т.50а -52 пред квартал  14 по кадастрален и регулационнен план на с. Пашови и от югоизток се предвижда новопроектирана улица о.т.50а-о.т.50б-о.т.50в-о.т.50г , за който се отделя част от ПИ 55631.7.15 с площ от 109 кв.м..

           В плана за застрояване е предвидено застроително петно до три етажа-свободно застрояване,като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и пътища.Устройствената зона е”За жилищно строителство”.

Параметрите са: устройствена зона – жилищна означена като (Жм), етажност: – до 3 етажа, височина на стрехата – до10 м, плътност на застрояване – до 60 %, Кинт —до 1,2 , площ за озеленяване-до 40 %.

Решението се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград,ет.1,стая №2

АМП

Коментарите са изключени!