Сесия 2021-10-28

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Увеличение на бюджета на община Велинград за 2021 г., в частта и за капиталови разходи с 372 613 лева, от продажба на общински земи и тяхното разпределяне в Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г.          РЕШЕНИЕ № 298 
 3. Приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия на община Велинград.Докл.Г.Владимирова РЕШЕНИЕ № 299
 4. Кандидатстване на община Велинград за безвъзмездно финансиране по процедура „Енергийна ефективност в сгради“ по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, с обект на интервенция сградата на ДГ „Детски рай“ и ДЦДМУ „Надежда“,Велинград. Докл.В.Атанасов РЕШЕНИЕ № 300 
 5. Даване на съгласие за изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 0052 от 08.12.2020 год. от водоизточник Сондаж № 3 „Мизинка”от находище на минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, за обект: ДГ «ДЕТСКИ РАЙ» и ДЦДМУ «НАДЕЖДА», находящи се в ПИ  с идентификатор 10450.501.2011 по КККР на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик. Докл.Г.Владимирова РЕШЕНИЕ № 301
 6. Сключване  на договори за безвъзмездно право на ползване  на имоти публична общинска собственост с плувен клуб „Белмекен“ и плувен клуб „ Чепинец“. Докл.Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ № 302
 7. Изменение на Решение №263/30.09.21г., относно откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване за срок от 5 години  на общо 11 / единадесет/ броя петна, всяко с площ от 20 /двадесет/ кв. м., находящи се на ул. „Терегово“ от о.т. 12 до о.т. 22, кв. 26 по плана на с. Драгиново. Докл.Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ № 303
 8. Разрешаване на ПУП – схема трасе на нов подземен ел. кабел от „БКТП 6-ДРАГИНОВО-6“, ел.стълб №6 в улица с о.т. №№ 275-277 и схема трасе на нови водопровод и канализация от проектна ВиК мрежа по улица с о.т.№№ 277-280 към ПУП за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с индефикатор 23234.294.11 и образуване на нов УПИ ХІ-11-„ЖС“, местност „Тръние“, по регулационен план и кадастрална карта на с.Драгиново, ЕКАТТЕ 23234, Община Велинград, Област Пазарджик. Докл.А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 304
 9. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нови имоти 1212-общ. в кв.19 по плана на с.Драгиново. Докл.А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 305
 10. Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на наследници на Ахмед Мехмедов Кацаров в землището на с. Драгиново, община Велинград.Докл.Надка Келчева РЕШЕНИЕ № 306
 11. Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на наследници на Якуб Мустафов Якубов  в землището на с. Кръстава, община Велинград. Докл.Надка Келчева РЕШЕНИЕ № 307
 12. Дава съгласие за разрешение за изработване на ПУП - проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ Х-„ДЕТСКА ПЛОЩАДКА“ в кв.6 по плана на с.Грашево, Община Велинград Докл.А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 308
 13. Даване на съгласие за ПУП- ЧИПР, засягащ част от кв.141 и кв.1412 по плана на Велинград, в качеството си на съсед. Докл.Д.Кондева РЕШЕНИЕ № 309
 14. По Програмата за работа на ОбС: Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия. Отчет на извършените дейности  по  ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон – непредставени.
 15. Отпускане от Бюджета на Община Велинград за 2021г. от „Дейности – 759  – Други дейности“ по решение на Общински съвет – Велинград “ на сумата от 6852лв. за гвардейска униформа. Докл. Мариана Зинкова-Шенкова РЕШЕНИЕ № 310
 16. Отпускане от бюджета на община Велинград за 2021г. от „Дейности -738 – Читалища“ на временен безлихвен заем на ОНЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1905“ за сумата от 18 000лв. Докл.Р.Гарданска  РЕШЕНИЕ № 311
Коментарите са изключени!