Съобщение

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ. 0359/5-20-25; ФАКС:5-43-41

изх. № 94-00/8954-2/12.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ/ УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО СПАС РУМЕНОВ ЮРУКОВ

гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, ул. „Околчица” 34

  1. Съобщавам Ви, че от община Велинград, представлявана от кмет на община Велинград, е издадено съобщение с изх. № 94-00/8954 от 28.10.2021 г., касаещо започнато производство за издаване на заповед по чл. 195, ал. 4 от Закон за устройство на територията за обект: „Сграда с идентификатор 10450.503.973.1, адрес: област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград, ул. „Братя Маврикови № 65, предназначение: двеутажна жилищна сграда – многофамилна, застроена площ 104 м2 по КККР, построена в поземлен имот с идентификатор 10450.503.973 по одобрената КККР със заповед № РД-18-1214/06.06.2018 г. на изпълнителен директор на АГКК, стар номер 5947, квартал 4, парцел XII по действащ регулационен план на гр. Велинград”, както и

заповед № 1466/26.10.2021 г. за осигуряване на достъп и № 1608/12.11.2021 г. на кмет на община Велинград за отстраняване на допуснати очевидни фактически грешки.

Документите са оставени в канцеларията на органа, а именно сграда на община Велинград, находяща се в гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, бул. „Хан Аспарух” № 35, ет. 2, каб. № 20а. Същите могат да се получат в едноседмичен срок.  С изтичане на срока за получаване от канцеларията на органа, документите се считат за връчени.

    Административният орган удължава сроковете Ви по съобщение с изх. № 94-00/8954 от 28.10.2021 г. с указания брой дни, считано от датата на връчване, с изключение на датата на извършване на оглед.

Д-Р  КОСТАДИН КОЕВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Подпис: ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

СВЕТЛА ТОМОВА………………………..,

оправомощена със заповед № 1604/12.11.2021 г.

Коментарите са изключени!