ЗАПОВЕД № 1633 Велинград, 19.11.2021 г.

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-25

З А П О В Е Д

№ 1633

Велинград, 19.11.2021 г.

    Към 16.45 ч. на 19.11.2021 г. са постъпили изискуемия по т. 4 от Решение № 831-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК брой заявления на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 и 3 от ИК, т. 4 от решение № 831-ПВР/НС от 29.10.2021 г.на ЦИК, заповед № 1304/23.09.2021 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Велинград и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, чл. 28, ал. 2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците и подадени над минималния брой заявления по чл. 90, ал. 1 от Изборен кодекс, писмо изх. № ПВР-06-28/18.11.2021 г. на ЦИК

НАРЕЖДАМ:

В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ОБРАЗУВАМ СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ, С НОМЕР НА СЕКЦИЯТА 060.

Определям адрес и помещение за секция № 060 – град Велинград;  клуб на пенсионера, кв. Каменица, ул. Владо Черноземски № 3.

Настоящата заповед подлежи на оспорване от заинтересованите лица пред Областен управител в тридневен срок от обявяване, по реда на чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс.

Настоящата заповед да се съобщи от г-жа Георгиева на РИК Пазарджик, на ТЗ „ГРАО”, на Областен управител, на таблото за обяви и на интернет – страницата, а от г-жа Мария Николова – за РУ Велинград към ОД на МВР Пазарджик, РС ПБЗН и председател на клуб на пенсионера.

Д- Р КОСТАДИН КОЕВ:  /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Подпис: ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

АТАНАС ПАЛИГОРОВ………………………..,

оправомощен със заповед № 1625/18.11.2021 г.

Коментарите са изключени!