Сесия 2021-11-25

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Освобождаване на ВрИД Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД и определяне на нов временно изпълняващ длъжността Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД до провеждането на конкурс. Докл.:д-р К.Паунов РЕШЕНИЕ №312
 2. Частично изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на ОбщинаВелинград за 2021г. Докл.инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ №313
 3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград. Докл.:Н.Стефанова РЕШЕНИЕ №314
 4. Удостояване /посмъртно/ със званието „Почетен гражданин на Велинград”  г-жа София  Ключкова за постигнати особени заслуги за развитието на Община Велинград. Докл.:Н.СтефановаРЕШЕНИЕ №315
 5. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Велинград” за постигнати изключителни заслуги в областта на българската микробиологична наука на професор доктор Христо Миладинов Найденски. Докл.:Ал.Керина РЕШЕНИЕ №316
 6. Изменение на Решение № 52 от 25.02.2021г. за Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на град Велинград, местност „Реповица”. Докл.:И.КафеджиеваРЕШЕНИЕ №317
 7. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2021г. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ №318
 8. Даване на съгласие за прехвърляне  на дълг срещу собственост. Докл.:Ал.Керина 
 9. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на Дневен център за деца с увреждания „Надежда” върху имоти публична общинска собственост. Докл.:И.АрдалиевРЕШЕНИЕ №319
 10. Продажба на земя-ЧОС в м.”Буков дол”, целият с площ от 326кв.м. на Атанас Узунов, собственик на стопанска сграда, построена върху нея и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова  РЕШЕНИЕ №320
 11. Определяне пазарна цена и даване на съгласие за прехвърляне собствеността на общински имот (представляващ придаваема част към УПИ I- ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ) с площ 831 кв.м., необходими за сключване на предварително съгласие на основание чл.52, ал.1, т.4 от ЗКИР. Докл.:Ал.Керина РЕШЕНИЕ №321
 12. Продажба чрез публично оповестен търг на общински поземлен имот в м.”Бучимиша”, целият с площ 229кв.м. и определяне на пазарна цена за продажба на общинския имот. Докл.:Ал.КеринаРЕШЕНИЕ №322
 13. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов ПИ 1454-общински в кв.72 по плана на с.Драгиново.Докл.:А.БошнакРЕШЕНИЕ №323
 14. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 1452-общински в кв.70 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.БошнакРЕШЕНИЕ №324
 15. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нови имоти 599-общ. и 600-общ. в кв.3 по плана на с.Грашево. Докл.:А.Бошнак РЕШЕНИЕ №325
 16. Даване на съгласие за ПУП-частично изменение на плана за регулация за част от кв.382 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.КондеваРЕШЕНИЕ №326
 17. Даване на съгласие за ПУП-частично изменение на плана за регулация и застрояване за част от кв.178 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева РЕШЕНИЕ №327
 18. Даване на съгласие за ПУП-частично изменение на плана за регулация за част от кв.660 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева РЕШЕНИЕ №328
 19. Даване на съгласие за ПУП-частично изменение на плана за регулация и застрояване за част от кв.142 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева РЕШЕНИЕ №329
 20. Разрешение за изработване на ПУП-трасе на нов водопровод за питейна вода по ул.”Кория” до съществуващ водопровод на ул.”Ливадите”, както и отклонение водопровод и канализация до съществуващ водопровод на ул.”Люляк”. Докл.:Д.Кондева РЕШЕНИЕ №330
 21. Даване на съгласие за изготвен ПУП-ПРЗ засягащ поземлени имоти, представляващи урбанизирана територия за съответно обществено обслужване и жилищни нужди-незастроен терен в кв.9 по плана на кв.Горица към кметство с.Кръстава. Докл.:инж.А.Палов РЕШЕНИЕ №331
 22. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Вельовица” по КК на гр.Велинград. Докл.:М.Тасева РЕШЕНИЕ №332
 23. Разрешение за изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване в м.”Босак” по КККР на гр.Велинград. Докл.:М.Тасева РЕШЕНИЕ №333
 24. Разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за трасе в м.”Босак” по КККР на гр.Велинград. Докл.:М.Тасева РЕШЕНИЕ №334
 25. Разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за обект „Премахване на съществуваща ВЛ20КV в м.”Делове” по КККР на гр.Велинград”. Докл.:М.Тасева РЕШЕНИЕ №335
 26. Разрешение за изработване на план схема за ново трасе на подземен водопровод за обект: „Трасе на нов водопровод от помпена станция „Клептуза” до съществуваща шахта”. Докл.:инж.Я.Савова РЕШЕНИЕ №336
 27. Доклад на Кмета на Община Велинград за одобряване на Окончателен проект на изменение на Общ устройствен план на гр.Велинград, с.Драгиново и землищата им. Докл.:арх.Т.Енев 
 28. По Програмата за работа на ОбС:

            28.1.Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия. Отчет на извършените дейности  по  ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон – непредставени от м.10

            28.2. Отчет  на управителя на „ВКТВ“ЕООД за трето тримесечие на 2021г.

            28.3. Отчет на управителя на ”МЦ-Велинград 2017” ЕООД за трето тримесечие на 2021г.

            28.4. Отчет на управителя на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  за трето тримесечие на 2021г.

            28.5. Отчети на кметове на кметства и кметски наместници. Основни проблеми на населените места от общината.; Анализ на инфраструктурно, социално и икономическо състояние на селата в Община Велинград- демографска характеристика.

            28.6. Отчет за овладяване популацията на безстопанствените кучета.- непредставен

            28.7. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Велинград; Отчет за изпълнение на Програмата за управление качеството на атмосферния въздух. – непредставени

29. Проект за трасировъчен план за трасе на подземна кабелна линия от съществуващ трафопост „ТП-2” в УПИ VІІІ, кв.393 до трафопост „ТП-13” в УПИ №VІІ, кв.394 по плана на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.СавоваРЕШЕНИЕ №337

30. ПУП – ЧИ на плана за регулация на част от улица с о.т. №№ 1478-14781 /ПИ 10450.503.1964/ и УПИ II-„За озеленяване” /ПИ 10450.503.1965/ в кв.3981 по плана на гр. Велинград. Докл.:инж.Я.Савова РЕШЕНИЕ №338

Коментарите са изключени!