РЕШЕНИЕ №331/25.11.2021г.

Относно: Даване на съгласие  за изготвен  ПУП- ПРЗ засягащ  поземлени  имоти с п.и. № 59, който попада в у.п.и. № II-”Детска градина” и № III-61, представляващи урбанизирана територия за съответно обществено обслужване и жилищни нужди – незастроен терен, кв. № 9, по плана на кв. Горица към- кметство с. Кръстава, съгласно н.а. № 77 / 04.12.2020 г.

          На основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА,чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            Дава  съгласие  за ЧИПРЗ  на  поземлени  имоти с пл.  № 59, който попада в у.п.и. № II-”Детска градина” и № III-61, представляващи урбанизирана територия за съответно обществено обслужване и жилищни нужди – незастроен терен, кв. № 9, по плана на кв. Горица към- кметство с. Кръстава, съгласно н.а. № 77 / 04.12.2020 г.  Предложеният подробен устройствен план – план за регулация предвижда изменение регулацията на у.п.и. № II-”Детска градина” и № III-61, кв. № 9, така че да се образуват нови у.п.и. № II-”Детска градина”, № III-61, № X-59 и № XI-59, кв. № 9, по плана на кв. Горица към с. Кръстава, като външните нови регулационни граници да се поставят в съответствие с имотните граници на п.и. № 59,58 и 59 съгласно § 8 от ЗУТ. С проекта за изменение плана за регулация уличната регулация не се променя.

            Предложеният подробен устройствен план – план за застрояване предвижда строителство на сгради в съответствие с отреждането на нови у.п.и. № X-59 и № XI-59, кв. № 9, по плана на кв. Горица към с. Кръстава, при устройствена зона – жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м), означена като (Жм), и максимални параметри на застрояване : етажност – до 3 етажа, височина на стрехата – до 10 м, плътност на застрояване – до 60 %,  Кинт = до 1,2 , минимална озеленена площ – 40 %.

           Нова площ на у.п.и. № II-”Детска градина” – 658 кв.м.

Нова площ на у.п.и. № III-61 – 611 кв.м.

Площ на нов у.п.и. № X-59 – 728 кв.м.

Площ на нов у.п.и. № XI-59 – 728 кв.м.

Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“.

            Промяната в регулационните линии е отразена с червен  и зелен цвят в идейното предложение.

           Да се съгласува с Министър МОН по чл.134, ал.9 от ЗУТ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2021г., Протокол №15, точка №21 от дневния ред, по вх.№730/15.11.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!