РЕШЕНИЕ №332/25.11.2021г.

    

      Относно: Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи за ПИ 10450150.78 и 10450.150.99, местност „Вельовица“ по КК на град Велинград.

          На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

           

 1.Разрешава изработване на – ПУП за промяна предназначението на земеделски земи на имот 10450.150.78 и 10450.150.99 от земеделска земя „нива” – в режим на застрояване – – „За хотел – апартаментен тип, СПА център, търговия и услуги““ с площ 13692 м2. Достъпът до УПИ CCVIII208,78,99 се осъществява посредством съществуващи пътища от КККР на гр. Велинград, които се свързват с уличната мрежа на града.

В плана за застрояване за новообразуваният урегулиран поземлен имот се предвижда застроително петно до три етажа – “свободно” застрояване, Кинт – 1.5, Пзастр. – 30%, озелен. – мин. 50%, като се спазват всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти. Устройствената зона съгласно одобреният ОУП на гр. Велинград е „за курорт и допълващи го дейности”.

            2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

            3.Настоящето Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            4.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

            5.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2021г., Протокол №15, точка №22 от дневния ред, по вх.№734/15.11.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!