РЕШЕНИЕ №333/25.11.2021г.

         

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване в м.”Босак” по КККР на гр.Велинград.

          На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1, чл.64, ал.1, т.2, чл.108, ал.2, чл.109, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка с издадено становище на главен архитект и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

           1.Разрешава изработване на – ПУП – частично изменение на плана за регулация  и  застрояване.

            С проекта за частично изменение на плана за регулация уличните регулационни линии не се променят. Дворищната регулация за УПИ CV105 , УПИ CVI106 и УПИ CVII107 се променя по следния начин: за сметка на трите урегулирани поземлени имота се образува един нов УПИ (обединяват се) и на новият УПИ се дава ново отреждане „Сграда за отдих и Фотоволтаична централа” (около 2 MW), като същевременно в северната част от към обслужващия път се отделя площ „за ведомствен път”, предвидена за бъдещо уширение на съществуващия полски път (ивица с широчина 2,50м.). По този начин след направените промени имотите са с площ и отреждане ,както следва:

          Нов УПИ CX110-„ Сграда за отдих и Фотоволтаична централа” 19 918м2

          Площ „за ведомствен път” – 222м2

          С проекта за частично изменение на плана за застрояване за новообразуваният УПИ с отреждане за „Сграда за отдих и Фотоволтаична централа” се предвижда ново застроително петно – свободно застрояване , като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти , както е показано в графичната част. Устройствената зона съгласно одобрения предходен  ПУП  за имота е „Рекреационна , за вилен отдих”  и не се променя.

        Параметрите на застрояване са – плътност на застрояване до 30%, Кинт 1.5, минимална озеленителна площ – 50%, до три етажа(10м)

            2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

            3.Настоящето Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            4.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

            5.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2021г., Протокол №15, точка №23 от дневния ред, по вх.№733/15.11.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!