РЕШЕНИЕ №334/25.11.2021г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за трасе в м.”Босак” по КККР на гр.Велинград.

          На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1, чл.134, ал.2, Глава IV от ЗУТ – мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1.Разрешава изработване на ПУП – парцеларен план за трасе.

 Целта на разработката е да се определи трасе за изграждане на нова подземна КЛ 20 kV от имотите на възложителя до нов ЖБ стълб, който ще се изгради в обхвата на пътя (ПИ 10450.33.5) в оста на съществуваща на ВЛ 20 kV Лепеница, между стълб № 20 и 21 с цел присъединяване на инвестиционно намерение за изграждане на Фотоволтаична централа към електропреносната мрежа.

 Общата дължина на новото трасе на подземна КЛ 20 kV е 1508 м. Кабелната линия започва от ПИ 10450.38.105, преминава от южната страна в обхвата на съществуващ полски път на около 1м. от имотните граници в пътя и достига до мястото, определено за изграждането на нов ЖБ стълб, който ще се изгради в обхвата на пътя (ПИ 10450.33.5) в остана съществуваща на ВЛ 20 kV Лепеница, между стълб № 20 и 21 – съгласно регистъра на засегнатите територии. Сервитутът на новата подземна КЛ е 1,20 м. – по 0,60 м. от двете страни на оста.

            2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

            3.Настоящето Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            4.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

            5.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2021г., Протокол №15, точка №24 от дневния ред, по вх.№736/15.11.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!