РЕШЕНИЕ №335/25.11.2021г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП  парцеларен план на за обект: ” Премахване на съществуваща ВЛ 20 KV в местност  „Делове”  от ТП „Пречиствателна станция” в ПИ 10450.212.105 до стълб 41/7 и заместването и с нова подземна КЛ  20 KV от БКТП 29 в ПИ 10450.503.1057 до стълб 41/7 на ВЛ СН „Чепино” по  КККР на гр.Велинград,  ЕКАТТЕ 10450, община  Велинград, област Пазарджик.

          На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА,  чл. 124а,  ал. 1, чл.124 б и чл. 134, ал.2 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура,  задание и идейна скица изготвени от инж. В.Бучков, регистър на засегнатите имоти, квитанция 3000195591/15.11.2021 г. за разрешение за изработване на ПУП, скица 15-238596-10.03.2020 год., НА 22/2017 г.,Становище от КЕЦ Велинград №49665/29.10.2021 год.  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

 1.Разрешава изработване на  ПУП- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ на обект: ” Премахване на съществуваща ВЛ 20 KV в местност „ Делове”  от ТП „Пречиствателна станция „ в ПИ 10450.212.105 до стълб 41/7 и заместването и с нова подземна КЛ  20 KV от БКТП 29 в ПИ 10450.503.1057 до стълб 41/7 на ВЛ СН „Чепино” по  КККР на гр.Велинград,  ЕКАТТЕ 10450, община  Велинград, област Пазарджик.

Целта на разработката е да се определи трасе за изграждане на нова подземна КЛ  20 KV от съществуващ БКТП 29 в ПИ 10450.503.1057 до стълб 41/7 на ВЛ СН „Чепино” с цел премахване на участъка от ВЛ СН Чепино между стълб №  41/7 и съществуващ ТП Пречиствателна станция  / в ПИ 10450.212.105/, който участък преминава през имота на възложителя и налага ограничение в ползването му.

Общата дължина на новото трасе на подземната КЛ  20 KV е 166 метра. Кабелната линия започва от съществуващ БКТП 29 в ПИ 10450.503.1057. След като излезе от имота, трасето преминава в югозападния тротоар на улица с идентификатор 10450.503.1840, пресича я в края на регулацията на гр.Велинград и през общински имот 10450.137.4 достига до съществуващ стълб на ВЛ СН „Чепино”- съгласно регистър на засегнатите имоти. След изграждането на новата подземна КЛ  20 KV се предвижда премахването на участъка от ВЛ , който преминава през имота на възложителя. Сервитутът на новата подземна КЛ е 1,20 м- по 0,60 м от двете страни на оста.

             Проектът ще бъде изготвен при спазване на изискванията на  Наредба 8 от 28.07.1999 год. за изискванията и нормите на разполагане на техническите проводи и съоръжения и ще бъде съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУВТУЗ и Наредба № 8 – „За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове”.

            2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

            3.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            4.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

            5.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

            6.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2021г., Протокол №15, точка №25 от дневния ред, по вх.№735/15.11.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!