РЕШЕНИЕ №336/25.11.2021г.

Относно: Разрешение за изработване на  план схема  за ново трасе на подземен водопровод за  обект: „Трасе на нов водопровод от помпена станция „Клептуза”, намираща се в  ПИ 10450.503.998 до съществуваща шахта – ел.задвижда на съществуващ водопровод, попадаща  в  ПИ 10450.212.111 от кадастрална карта на гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община  Велинград, област Пазарджик.

          На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1,  т.5, чл. 124а,  ал. 1, чл. 124б и  в съответствие с изискванията на чл.134, ал.2, чл.124, ал.7 от ЗУТ и при спазване на изискванията на Наредба 8 от 28.07.1999г. за изискванията и нормите на разполагане на техническите проводи и съоръжения, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1.Разрешава изработване на план схема  за ново трасе на подземен водопровод за  обект: „ Трасе на нов водопровод от помпена станция „Клептуза”, намираща се в  ПИ 10450.503.998 до съществуваща шахта – ел.задвижда на съществуващ водопровод, попадаща  в  ПИ 10450.212.111 от кадастрална карта на гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община  Велинград, област Пазарджик.

Целта на разработката е да се определи трасе на нов водопровод от помпена станция „Клептуза”, намираща се в  ПИ 10450.503.998 до съществуваща шахта – ел.задвижда на съществуващ водопровод, попадаща  в  ПИ 10450.212.111 от кадастрална карта на гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община  Велинград.Планът ще се изработи в съответствие с Глава ІV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел І чл.64 от ЗУТ- Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура.Общата дължина на новият водопровод ще бъде 875 л.м. , като от тях в регулацията на гр.Велинград по улици – ПОС- 836 л.м., 39 л.м. – извън регулацията на града.

 Трасето на водопровода започва от помпена станция „Клептуза”, намираща се в  ПИ 10450.503.998 по КК на гр.Велинград , тръгва на север в източното платно на улица с о.т.1620-1624, пресича ул.”Никола Вапцаров” и ЖП линия, продължава на юг- югозападно по южното полуплатно на ул.”Никола Вапцаров” докато достигне до съществуващото обръщало и след това тръгва на север през ПИ 10450.212.112-общински имот и ПИ 10450.212.111- частен имот и достига до съществуваща шахта- ел. задвижда на съществуващ водопровод , попадаща в  ПИ 10450.212.111 от кадастрална карта на гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община  Велинград.

2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

            3.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            4.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

            5.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

             6.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2021г., Протокол №15, точка №26 от дневния ред, по вх.№732/15.11.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!