РЕШЕНИЕ №337/25.11.2021г.

Относно: Проект за трасировъчен план за трасе на подземна кабелна линия от съществуващ трафопост „ТП-2” в УПИ VIII, кв.393 до  трафопост „ТП-13” в УПИ № VII, кв.394по плана на гр. Велинград.

          На основание чл.21, ал.(1), т. 8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал.(2), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 и т.8 от ЗУТ, във връзка с чл. 64, ал.(1), т.3 от ЗУТ, чл.108, ал.(2) от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1.Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, относно:

            Проект за трасировъчен план за трасе на подземна кабелна линия от съществуващ трафопост „ТП-2” в УПИ VIII, кв.393 до  трафопост „ТП-13” в УПИ № VII, кв.394 по плана на гр. Велинград.

Общата дължина на новото трасе е 463м.

            Трасето е проектирано да започне от съществуващ трафопост „ТП-2” в УПИ VIII, кв.393, тръгва в западна и северна посока, излиза на ул. „Д-р Дошкинов”, пресича улицата и продължава на север в западния тротоар на същата улица. След това преминава по съществуващото мостово съоръжение и излиза на ул. „Никола Вапцаров”, продължава в посока югозапад в южния тротоар на улицата докато да стигне до УПИ № VII в кв.394, преминава през него на около 1м. от имотната граница и достига до парк Клептуза, от където през зелената площ достига до крайната си точка -  трафопост „ТП-13” в УПИ № VII, кв.394 по плана на гр. Велинград.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2021г., Протокол №15, точка №29 от дневния ред, по вх.№754/24.11.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!