РЕШЕНИЕ №338/25.11.2021г.

Относно: ПУП – ЧИ на плана за регулация на част от улица с о.т. №№ 1478-14781 /ПИ 10450.503.1964/ и УПИ II-„За озеленяване” /ПИ 10450.503.1965/ в кв.3981 по плана на гр. Велинград.

          На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(1), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ и чл.6, ал.(1) от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

11

7

3

21

29

Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

 НЕ  дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, относно изработване на  ПУП – ЧИ на плана за регулация на УПИ II-„За озеленяване” в кв.3981 и на част от улица с о.т. №№ 1478-14781 по плана на гр. Велинград.

 С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация се променя, предвид голямата денивелация на терена и невъзможност за автомобилен достъп в зимни условия в участъка, като част от улица с о.т. №№ 1478-14781 /ПИ 10450.503.1964/ се уширява за сметка на УПИ II-„За озеленяване” /ПИ 10450.503.1965/ в кв.3981 – и двата имота публична общинска собственост.

Новообразуваният УПИ е с отреждане и площ съответно:

УПИ II-„За озеленяване” с площ 300 кв.м.

2. Упълномощава Кмета на община Велинград да сключи писмено предварително съгласие, нотариално заверено, за частичното изменение, описано в т. 1.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2021г., Протокол №15, точка №30 от дневния ред, по вх.№755/24.11.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!