ЗАПОВЕД № 1651/ 24.11.2021 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д

З А П О В Е Д

№ 1651/ 24.11.2021 г.

 

          На основание чл.  44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на Решение № 264 от 30.09.2021 г. на Общински съвет – Велинград, с което са разрешава откриването на процедура за отдаване под наем на обекти -  публична общинска собственост – петна за поставяне на преместваеми търговски обекти.

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 1. На 15.12.2021 г. от 10:00 часа  в Голяма заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години  на следния обект – публична общинска собственост  а именно:

Гараж с площ от 35 /тридесет и пет/  кв. м., нахoдящ се в УПИ IX – „ За младежки дом“, кв. 10 по плана на  с. Света Петка

 1. Определям начална тръжна месечна наемна цена за горепосочения обект

в размер на 129.00 /сто двадесет и девет/ лв. без ДДС ( 3.68 лв. на кв. м.  за сгради или части от сгради съгласно таблицата за базисни наемни цени)

 1. Определям депозит за участие в търга за горепосочения обект в размер на 387 / триста осемдесет и седем/ лв. Депозитът  представлява 25 % от  наемната цена за една календарна година  и се внася по сметка BG 89 SOMB91303361807101, банков код  SOMBBGSF „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД  до 15:30 часа  14.12.2021 г..
 2. Утвърждавам тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на общинска администрация, находяща се на първи етаж, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 8.12.2021 г. до 14.12.2021 г.
 3. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 9.00 часа до 16.00 часа, от 8.12.2021 г. до 14.12.2021 г. в отдел „ОСЗ“, ет. 3, ст. 32 на Община Велинград.
 4. Определям краен срок за приемане на заявленията за участие в търга до 16.00 часа на 14.12.2021 г.
 5. Към заявления (по образец) за участие в търга се прилагат документите съгласно указаното в образеца.
 • Удостоверение от Агенцията по вписванията/заверен препис/ или справка от търговския регистър за регистрация на юридическото лице /заверено от юридическото лице/.
 • Копие от документа за самоличност /вярно с оригинала/
 • Пълномощно с нотариална  заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
 • Документ за закупена тръжна документация /вярно с оригинала/.
 • Документ за внесен депозит /вярно с оригинала/
 • Декларация за оглед на обекта /образец/
 • Копие от документа за регистрация по ЗДДС ако има такъв, заверен вярно с оригинала.

            9. Присъствието, закупуването на тръжни книжа и заявяването за участие в търга с явно наддаване е съгласно разпоредбите на чл.83, ал.1, ал.3, 4, 5 и 6 от Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград.

При закупени тръжни документи и заявено участие чрез подаване на оферта само от един кандидат, търгът се отлага с една седмица. Повторна процедура да се проведе при същите условия, час и място на 21.12.2021 г. като удължавам срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити до 15:30 часа на 20.12.2021 г. и определям краен срок за подаване на тръжни документи до 16.00 часа на 20.12.2021 г.

 

10. Заповедта с изключение на т.8 да се публикува съгласно чл.81, ал.1 т. 1 от  НРПРУОИ най-малко 15  дни преди датата на провеждане на търга в един местен вестник, на таблото за обяви в сградата на Община Велинград и сайта на Община Велинград.

За действията на комисията се съставя протокол, който се подписва от всички членове, участващи  в комисията.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ………………

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Коментарите са изключени!