ЗАПОВЕД № 1652/24.11.2021 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д

 

З А П О В Е Д

 

№ 1652/24.11.2021 г.

 

          На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на Решение № 263 от 30.09.2021 г. на Общински съвет – Велинград, с което са разрешава откриването на процедура за отдаване под наем на обекти -  публична общинска собственост – петна за поставяне на преместваеми търговски обекти.

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 1. На 15.12.2021 г. от 11:00 часа  в Голяма заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години  на следните обекти – публична общинска собственост – петна за поставяне на преместваеми търговски обекти, всички с предназначение  „за търговия и услуги”, всички находящи се на ул. „Терегово“, с . Драгиново,  а именно:

Петна с номера 2,3,7,8,9,10,11,12,13,14 и 17, всяко едно   с площ от 20  /двадесет/ кв. м. за поставяне на преместваеми обекти за търговия,  находящи се на ул. „Терегово“ от о.т. 12 до о.т. 22, кв. 26 по плана на с. Драгиново.

 1. Определям начална тръжна месечна наемна цена за всяко едно от горепосочените петна в размер на 64.00 /шестдесет и четири/ лв. без ДДС ( 3.17 лв. на кв. м. съгласно таблицата за базисни наемни цени)
 2. Определям депозит за участие в търга за всяко едно от горепосочените петна в размер на  192 / сто деветдесет и два/ лв. Депозитът  представлява 25 % от  наемната цена за една календарна година  и се внася по сметка BG 89 SOMB91303361807101, банков код  SOMBBGSF „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД  до 15:30 часа  14.12.2021 г..
 3. Утвърждавам тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на общинска администрация, находяща се на първи етаж, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 8.12.2021 г. до 14.12.2021 г.
 4. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 9.00 часа до 16.00 часа, от 8.12.2021 г. до 14.12.2021 г. в отдел „ОСЗ“, ет. 3, ст. 32 на Община Велинград.
 5. Определям краен срок за приемане на заявленията за участие в търга до 16.00 часа на 14.12.2021 г.
 6. Към заявления (по образец) за участие в търга се прилагат документите съгласно указаното в образеца.
 • Удостоверение от Агенцията по вписванията/заверен препис/ или справка от търговския регистър за регистрация на юридическото лице /заверено от юридическото лице/.
 • Копие от документа за самоличност /вярно с оригинала/
 • Пълномощно с нотариална  заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
 • Документ за закупена тръжна документация /вярно с оригинала/.
 • Документ за внесен депозит /вярно с оригинала/
 • Декларация за оглед на обекта /образец/
 • Копие от документа за регистрация по ЗДДС ако има такъв, заверен вярно с оригинала.

            9. Присъствието, закупуването на тръжни книжа и заявяването за участие в търга с явно наддаване е съгласно разпоредбите на чл.83, ал.1, ал.3, 4, 5 и 6 от Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград.

При закупени тръжни документи и заявено участие чрез подаване на оферта само от един кандидат, търгът се отлага с една седмица. Повторна процедура да се проведе при същите условия, час и място на 21.12.2021 г. като удължавам срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити до 15:30 часа на 20.12.2021 г. и определям краен срок за подаване на тръжни документи до 16.00 часа на 20.12.2021 г.

10. Заповедта с изключение на т.8 да се публикува съгласно чл.81, ал.1 т. 1 от  НРПРУОИ най-малко 15  дни преди датата на провеждане на търга в един местен вестник, на таблото за обяви в сградата на Община Велинград и сайта на Община Велинград.

За действията на комисията се съставя протокол, който се подписва от всички членове, участващи  в комисията.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ………………

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Коментарите са изключени!