Извънредно заседание, което ще се проведе на 14.12.2021г. /вторник/ от 15,00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  14.12.2021г. /вторник/ от 15,00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1.Разглеждане на Решение №312 от 25.11.2021г. на Общински съвет – Велинград, относно Освобождаване на ВрИД Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД и определяне на нов временно изпълняващ длъжността Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД до провеждането на конкурс, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител. Докл.: Л.Перчинков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                   /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!