Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка със Заповед №1681/29.11.2021 г. на кмета на община Велинград се разрешаява изработването на ПУП-ПРЗ на поземлени имоти – 41136.8.67, 41136.8.68, 41136.8.70, 41136.8.74  в местност „Стопански двор“ по КККР на землище с. Кръстава, общ. Велинград . Имотите представляват УПИ „I A“, „II A“, „V A“ и „VIII A“,  част  от стопански двор на село Кръстава ,общ. Велинград.

            С проекта за изменение плана за регулация уличната регулация не се променя. Дворищната регулация се променя по следния начин:

За сметка на УПИ „I A“, „II A“, „V A“ и „VIII A“ се образува един нов УПИ I 67,68,70,74 (обединяват се). След така направените промени  се образува:

 нов УПИ I 67,68,70,74– „За производство и услуги“ с площ – 2 653 кв.м.

Промените са отразени със зелен цвят в графичната част на проекта.

С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ I 67,68,70,74  – свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улицата. Северната застроителна линия е поставена на улична регулация. Устройствената зона, съгласно одобрения ОУП на Община Велинград е предимно „производствена“ с параметри на застрояване: етажност в метри-2(10), плътност на застрояване-80%/max/, Кинт/max/-2,0% и минимална озел. Площ- 20%

Заповедта се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград,ет.1,стая №2

АМП

Коментарите са изключени!