Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1680/29. 11.2021 г.  на Кмета на община Велинград , се разрешава, изработването на ПУП-ПРЗ за обект: Изменение на отреждането на   у.п.и. № -IV-14, кв. № 4, по плана    с.Света Петка,, община Велинград, област Пазарджик

    Целта на проекта е да:

-да бъде изменено отреждането на   у.п.и. № -IV-14, образуван нов у.п.и. № -IV-14-„За търговия и услуги и ЖС”, кв. № 4, по плана на с. Света Петка;

- строителството на сгради в съответствие с отреждането на нов у.п.и. № -IV-14-„За търговия и услуги и ЖС”, кв. № 4, по плана на с. Света Петка- свързано застрояване от северозапад и строителство на граница от югозапад /улична регулация/, при устройствена зона -  жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина до 10 метра , означена (Жм), и максимални параметри на на застрояване : етажност – до 3 етажа, височина на стрехата – до 10 м., плътност на застрояване – до 60%, Кинт = до 1,2, минимална озеленена площ-40%

 

Устройствената зона е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването”

Измененията са показани с червен и син цвят в скицата идейно –предложение.

Заповедта се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград,ет.1,стая №2

АМП

Коментарите са изключени!