ЗАПОВЕД № 1786/16.12.2021 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д

 

З А П О В Е Д

 

1786/16.12.2021 г.

 

          На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград и в изпълнение на   Решение № 98/25.03.2021 г.  на Общински Съвет  Велинград

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 1.  На 12.01.2022 г. от 10:00 часа  в Голяма  заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/  стопански години на следния  земеделски имот,а именно:

 Земеделски имот с идентификатор 10450.30.11, находящ се в местността „Рандолин дол“, землище Велинград, начин на трайно ползване нива, категория VII, площ 14.880 дка.

-           

 1.  Определям начална тръжна годишна  наемна цена на горепосочения имот в размер на  179 /сто седемдесет и девет/ лв., стъпка за наддаване – 18 /осемнадесет/ лв. Стъпката за наддаване е определена съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград.
 2. Специални условия за участие в търга:
 • Да се внесе депозит  в размер на / деветдесет/ на сто  от обявената тръжна цена
 • Преди сключване на договора да се внесе авансово дължимата наемна цена за 5 /пет/ години напред
 1.   Утвърждавам тръжна документация, която може да се свали от интернет страницата на Община Велинград, на адрес http://m.velingrad.bg/, раздел Обяви, търгове и конкурси.
 2. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 9:00 часа до 16:00 часа,  от 04.01.2022 г. до 11.01.2022 г.  в отдел „ОСЗ“, ет. 3, ст. 32 на Община Велинград.
 3. Определям краен срок за приемане на заявлението за участие в търга  - 16:00 часа,  11.01.2022 г.
 4. Към заявленията (по образец) за участие в търга  се  прилагат  документите съгласно указаното в образеца.
 • Копие от документа за самоличност /вярно с оригинала/
 •  Пълномощно с нотариална  заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
 •   Декларация за оглед на обекта /образец/
 • Документ за внесен депозит /вярно с оригинала/

         8.  Ако кандидатът е юридическо лице, допълнително да се приложат:

 •             Удостоверение от Агенцията по вписванията/заверен препис/ или справка от търговския регистър за регистрация на юридическото лице /заверено от юридическото лице/.
 • Копие от документа за регистрация по ЗДДС ако има такъв, заверен вярно с оригинала.

 9. Присъствието и заявяването за участие в търга с явно наддаване е съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1 , ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград. Когато няма подадени документи за участие търгът се отлага с една седмица. Повторна процедура да се проведе при същите условия, час и място на  19.01.2022 г. като определям краен срок за подаване на тъжни документи  до 16.00 часа 18.01.2022 г.

 

10. Заповедта да се публикува съгласно чл.13, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград най-малко 15  дни преди датата на провеждане на търга на таблото за обяви в сградата на Община Велинград и  на сайта на Община Велинград.

За действията на комисията се съставя протокол, който се подписва от всички членове, участващи  в комисията.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ………………

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Коментарите са изключени!