Сесия 2021-12-22

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Приемане Програма за работата на Общински съвет – Велинград през 2022г. Докл.:Л.Перчинков РЕШЕНИЕ № 340
 3. Промяна в бюджета на Община Велинград за 2021г. Докл.:Т.Масларов РЕШЕНИЕ № 341
 4. Приемане на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на размера на таксата битови отпадъци за 2022г. Докл.:Сп.Шулев РЕШЕНИЕ № 342
 5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. Докл.:Т.Янков РЕШЕНИЕ № 343
 6. Изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода от 01.05.21г.до 31.10.21г. и решенията, които към 30.04.21г. са били в процедура по изпълнение. Докл.:Р.Гарданска-Пухалева РЕШЕНИЕ № 344
 7. Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г. Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ № 345
 8. Одобряване на спогодба между Община Велинград и Светлана Захова. Докл.:Р.Гарданска-Пухалева РЕШЕНИЕ № 346 
 9. Одобрение на три броя петна за поставяне на три броя нови рекламно-информационни елементи-билбордове.Докл.:РЕШЕНИЕ № 347
 10. Продължаване срока и привеждане в съответствие с изискванията на Закона за водите на разрешително за водовземане на минерална вода от КЕИ „Власа“ на „БАЛКАН-СБ“ ЕООД за обект „Хотел-ресторант „Олимпик““, находящ се в кв.228 по плана на гр.Велинград. Докл.:Г.Владимирова РЕШЕНИЕ № 348
 11. Годишна програма за развитие на читалищната дейност 2022г., одобряване на предложенията от читалищата за включване на гостуващи състави в Програмата на Велинградски празници на културата 2022г. Докл.:Ил.Гешева РЕШЕНИЕ № 349 
 12. Приемане на Спортен календар за 2022г. Докл.:Цв.Спасова РЕШЕНИЕ № 350
 13. Отчет по изпълнение на общинската програма за полагане на общественополезен труд от лица обект на месечно подпомагане в Община велинград за 2021г.Докл.:Н.Стефанова РЕШЕНИЕ № 351
 14. Приемане на Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Велинград за 2022г. Докл.:Н.Стефанова РЕШЕНИЕ № 352
 15. Отчет по изпълнение на общинския план за младежта за 2021г. Докл.:Н.Стефанова РЕШЕНИЕ № 353 
 16. Приемане на Общински годишен план за младежта за 2022г. Докл.:Н.Стефанова РЕШЕНИЕ № 354
 17. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2021г. Докл.:М.Белухова  РЕШЕНИЕ № 355
 18. Прекратяване на съсобственост върху самостоятелен обект в сграда, целият с площ от 78,81кв.м. чрез продажба частта на общината, а именно – 38.18кв.м. и определяне пазарна цена на общинския имот /магазин – Пикадили/. Докл.:М.Белухова  РЕШЕНИЕ № 356
 19. Продажба чрез публично оповестен търг на общински поземлен имот, целият с площ от 193кв.м. и определяне на пазарна цена за продажба на общинския имот /ул.“Тодора“ №6,Асфалтова база/. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ № 357
 20. Утвърждаване на начална конкурсна цена, конкурсни условия, критерии и методика за оценяване на предложенията за провеждане на  публично оповестен конкурс за продажба на общински поземлен имот с площ от 742кв.м., находящ се в кв.2 по плана на с.Св.Петка, ведно с двуетажна масивна сграда /здравна служба/ със ЗП =264кв.м. Докл.:М.Белухова  РЕШЕНИЕ № 358
 21. Продажба на земя-частна общинска собственост, целият с площ от 519кв.м. на Николай Терзиев, собственик на жилищна сграда и гараж, построени върху нея и определяне пазарна цена на имота /ул.“Хан Аспарух“ №57/. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ № 359
 22. Продажба чрез публично оповестен търг на два броя общински поземлени имоти и определяне пазарната цена за продажба. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ № 360
 23. Сключване на договор с Български пощи ЕАД за наем на помещение – ПОС, находящо се на първи етаж в кметството на с.Света Петка. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ № 361
 24. Утвърждаване на месечна наемна цена и конкурсни условия, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение „За продажба на риба и рибни продукти“ в кв.104 по плана на гр.Велинград. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ № 362
 25. Одобряване на 1 брой петно за поставяне на преместваем обект-вендинг машина за кафе. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ № 363
 26. Одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ за разполагане на временен преместваме обект – маси за консумация. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ № 364
 27. Сключване на договор  с Мехмед Льотев за предоставяне на 2бр.помещения, находящи се в с.Бозьова, които да се ползват за кметство в с.Бозьова. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ № 365
 28. Даване на съгласие за разглеждане и одобряване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІІ-654 в кв.74 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 366
 29. Даване на съгласие за разглеждане и одобряване на ПУП – проект зачастично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ І „Тъкачен цех“ в кв.6 по плана на с.Грашево. Докл.:А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 367
 30. Даване на съгласие за разрешаване изработване на ПУП – проект за частично изменеине на плана за регулация на улица с о.т.№№27-26-25-76 по плана на с.Грашево. Докл.:А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 368
 31. Даване на съгласие по разрешение за изработване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на улица с о.т.219-229 по плана на с.Драгиново. /ул.“Поленска“ в района на кв.74/. Докл.:А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 369
 32. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.“Голямо блато“ по КК на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова РЕШЕНИЕ № 370
 33. Даване на съгласие за изготвен ПУП-ПРЦ, засягащ имот пл.№104 и на улица с ос.т.№№30-31, кв.4 по плана на с.Рохлева. Докл.:инж.А.Палов РЕШЕНИЕ № 371
 34. Даване на съгласие за изготвен ПУП-ПР в кв.2, кв.3 и улици по плана на с.Всемирци. Докл.:инж.А.Палов РЕШЕНИЕ № 372
 35. Разрешение  за изработване на ПУП за обект трасе на нов водопровод за минерална вода в м.“Вельовица“. Докл.:Д.Кондева РЕШЕНИЕ № 373
 36. По Програмата за работа на ОбС:

            36.1.Годишен отчет по изпълнение на Програмата за управление на Община Велинград от отдел „ОСЗ“ за 2021г.

            36.2.Отчет на дейността на Дирекция  АДУС – приети, изменени и допълнени подзаконови нормативни актове. Анализ за необходимостта от синхронизация на местната нормативна уредба с нормативни актове от по-висока степен- ревизиране на съществуващата нормативна база.

            36.3.Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия. Отчет на извършените дейности  по  ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон.

            36.4. Отчет за овладяване популацията на безстопанствените кучета.- непредставен от м.11

            36.5. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Велинград; Отчет за изпълнение на Програмата за управление качеството на атмосферния въздух. – непредставени от м.11

37. Издаване запис на заповед от община Велинград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за 2022г. от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ и Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020г.Докл.:Р.Гарданска-Пухалева РЕШЕНИЕ № 374

Коментарите са изключени!