Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Решение № 369/22.12.2021 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава :

         Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на улица с о.т. 219-229 по плана на с.Драгиново, Община Велинград /улица поленска в района на кв.74/

       С проекта за частично изменение на плана за регулация се променя уличната регулация за улица с о.т. 219-229 /улица Поленска в района между кв.74 и кв.63 по регулационния план на с.Драгиново/ по следния начин: за сметка на съществуващото уширение на трутоара в улицата североизточно от кв.74, където се намира съществуващ Трафопост и търговски обект – павилион, се образуват два нови УПИ с отреждане съответно за Трафопост: „ЗА ТП и Озеленяване“, а за павилиона: „за Търговски обект“, както е показано с кафяв цвят в графичната част на проекта. Във връзка с горното изменение, както и поради изградена на място асфалтирана улица и масивни огради от север се променя и уличната ретулация за УПИ Х-523 и за УПИ ХІ-522 като регулационните линии се поставят по съществуващите на място огради. Съответно се променя и осовата линия на улицата в този участък по нови о.т. 229а и 229б. Улицата е изградена и функционира по обособените имотни граници и бордюри. По този начин слид направените промени имотите са с площ и отреждане, както следва:

     Нов УПИ Х-за ТП и Озеленяване в кв.74 – 96 м2

     Нов УПИ ХІ-за Търговски обект в кв.74 – 47 м2

     Площ на УПИ Х-523 в кв.63 след промените – 714 м2

     Площ на УПИ ХІ-522 в кв.63 след промените – 418 м2

     С проекта за частично изменеие на плана за застрояване за новообразуваният УПИ Х-„За ТП и Озеленяване“ се предвижда запазване на съществуващия БКТП в имота, а за новообразуваният УПИ ХІ-„За Търговски обект“ се предвижда ново застроително петно – едноетажно – свободно  застрояване, както е показано в графичната част със следните параметри: етажност до 1 етажа височина 3,8м.; плътност на застрояване- 60%; Кинт-1.2; озеленяване-40%; устройствена зона – Жм.

     Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“

     Промените са отразени с кафяв, червен и зелен цвят в идейното предложение.

    Решението се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

04.01.2022 г.

Коментарите са изключени!