Съобщение за дерегистрация по постоянен и настоящ адрес

изх.№92-00/263/24.01.2022г.

                Уведомление до Божидар Иванов Николов за заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес.

 

публикувано на 24.01.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            На основание чл.61, ал.3 от АПК, Община Велинград уведомява Божидар Иванов Николов, че на основание чл. 99б, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за гражданската регистрация е издадена Заповед № 93 /24 .01.2022 г.на Кмета на община Велинград за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес в гр. Велинград, ул. „Ангел Чопев” №1.

            На основание чл.92, ал.14 от Закона за гражданската регистрация, заповедта може да бъде оспорвана пред Административен съд-Пазарджик. Обжалването не спира изпълнението.

Екземляр от заповедта може да бъде получена от заинтересованото лице в отдел  „ГС” на адрес: гр.Велинград, Община Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35/стара сграда/ стая № 4.

Уведомявам следното:

1. Съгласно разпоредбата на чл.99б, ал.5 от ЗГР: „.лице, чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена, е длъжно в едномесечен срок от уведомяването му да подмени личните си документи”.

2. На основание чл.99, ал.1 от ЗГР е необходимо в срок  30 дни да заявите промяната на настоящия си адрес.

ТОДОР ЯНКОВ: /П/

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

 

 

Коментарите са изключени!