Обявление

    На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №96/24.01.2022 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

     Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІІ-654 в кв.74 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

       С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя. Дворищната регулация се изменя, като за сметка на ПИ 1411 в кв.74 се придава към УПИ VІІ-654. Новият УПИ е с площ, както следва:

       УПИ VІІ-654,1411 с площ 446 кв.м.

       В проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно до три етажа, свободно застрояване в новообразувания парцел, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улицата, както е показано в графичната част със следните параметри: етажност до 3 етажа височина 10м.; плътност на застрояване- 60%; Кинт-1.2; озеленяване-40%; устройствена зона – Жм.

       Устройствена зона в коаято ще попадне е „ жилищна, с малка плътност и височина на застрояването“.                                  .

       Промените са отразени със зелен и червен цвят в идейното предложение

        Заповедта се намира в сградата на кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

26.01.2022 г.

Коментарите са изключени!