Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №95/24.01.2022 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

          Изработване на ПУП-изменение регулация на УПИ V, VІ, VІІ, VІІІ-260, ІХ, Х и ХІ, кв.3 и на улица с о.т.№ 140-141 и образуване на нови УПИ V-181, VІ-182,595, VІІ-531, VІІІ-260, ІХ-183,185,599,600 и ХІ-532, кв.3 и на нова улица с о.т.№ 140-1411-1412-1413, и изменение застрояването на нов УПИ ІХ-183,185,599,600, кв.3 по плана на с.Грашево, ЕКАТТЕ 17823, община Велинград, област Пазарджик.

       Съгласно приложената идейна скица, целта на проекта е:

Да бъде изменена регулацията на УПИ V, VІ, VІІ,VІІІ-260, ІХ, Х и ХІ, кв.3 и на улица с о.т.№140-141, така че да се образуват нови УПИ V-181, VІ-182,595, VІІ-531, VІІІ-260, ІХ-183,185,599,600 и ХІ-532, кв.3, и нова улица с о.т.№140-1411-1412-1413, като регулационнште граници на нов УПИ ІХ-183,185,599,600 да бъдат поставени в съответствие с имотните граници на ПИ 183 и 185, съгласно §8 от ЗУТ, както и в съответствие с придаваеми места –общинска собственост, с проектини планоснимачни № 599 и 600, които се предават към нов УПИ ІХ-183,185,599,600.

      Строителство на гаражи в нов УПИ ІХ-183,185,599,600, кв.3 по плана на с.Грашево, при устройствена зона – жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина /до 10м./, означена като /Жм/, и максимални параметри на застрояване: етажност-до 1 етаж и височина на стрехата -4м., плътност на застрояване –до 60%, Кинт-до 1,2, минимална озеленена площ -40%.

      Площ на нов УПИ V-181-524 кв.м.

      Площ на нов УПИ VІ-182,595-445 кв.м.

      Площ на нов УПИ VІІ-531-483 кв.м.

      Площ на нов УПИ VІІІ-260-805 кв.м.

      Площ на нов УПИ ІХ-183,185,599,600-765 кв.м.

      Площ на нов УПИ ХІ-532-542 кв.м.

      Промените са отразени с зелен и кафяв цвят в идейното предложение.

     Заповедта  се намира в сградата на Община Велинград.

АБ

26.01.2022 г.

Коментарите са изключени!