СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

Приложение № 8

С П И С Ъ К

                       НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Общ брой точки

Длъжност

Забележка

1

Стоилка Димитрова Бакарска

15,00

Дезинфектатор

С класираният кандидат за персонал № 1, ще бъде сключен трудов договор за изпълнението на услугите и целите по проекта.

.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:   …..П…..                                                                                                    дата: 27.01.2022г.

Коментарите са изключени!