Сесия 2022-01-27

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за периода от 01.07.21г.-31.12.21г.вкл.Докл.:Л.Перчинков  РЕШЕНИЕ №1
 3. Одобряване на целеви разход за кислородна инсталация с цел лечение на COVID пациенти в размер до 160 000лв. с ДДС, ползвана от „МБАЛ-Велинград“.Докл.:Т.Масларов РЕШЕНИЕ №2 
 4. Преобразуване на средносрочна почасова интегрирана здравно-социална услуга на общинско ниво в дългосрочна услуга, чрез удължаване на срока и с шест месеца.Докл.:Н.Видаркинска РЕШЕНИЕ №3
 5. Даване на съгласие за подаване на искане от Община Велинград до УО на ОПРЧР за сключване на допълнително споразумение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по проект „Патронажна грижа+ в Община Велинград“. Докл.:Н.Видаркинска РЕШЕНИЕ №4
 6. Удължаване с шест месеца на срока за обща численост на персонала за обезпечаване на дезинфекция на социални услуги на територията на Община Велинград. Докл.:Н.Видаркинска РЕШЕНИЕ №5 
 7. Приемане на Правилник за вътрешния ред в социалните жилища на територията на Община Велинград. Докл.:Н.Стефанова РЕШЕНИЕ №6
 8. Приема Правилник за устройство и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Велинград. Докл.:Н.Стефанова РЕШЕНИЕ №7
 9. Проект на Културен календар на Община Велинград за 2022г. с бюджет 100х.лв. Докл.:Ил.Гешева РЕШЕНИЕ №8
 10. Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Велинград за 2022г.Докл.:Цв.Спасова РЕШЕНИЕ №9 
 11. Сключване на споразумение за сътрудничество в областта на туризма и културата с Община Олово – Република Босна и Херцеговина. Докл.:Цв.Спасова РЕШЕНИЕ №10
 12. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2022г. Докл.:Н.Келчева РЕШЕНИЕ №11
 13. Даване на съгласие за промяна характера на собствеността от ПОС в ЧОС на ПИ Чепино-пощата и Чепино пощата-сграда. Докл.:Г.Христозов РЕШЕНИЕ №12
 14. Даване на съгласие промяна характера на собствеността от ПОС в ЧОС на обект Пикадили-ТИЦ. Докл.:Г.Христозов  РЕШЕНИЕ №13
 15. Даване на съгласие за промяна характера на собствеността от ПОС в ЧОС на самостоятелен магазин – Спортен магазин. Докл.:Г.Христозов РЕШЕНИЕ №14
 16. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд. Докл.:Н.Келчева РЕШЕНИЕ №15
 17. Приемане на Годишен план за паша на Община Велинград за 2022г. Докл.:Н.Келчева  РЕШЕНИЕ №16
 18. Продажба чрез Продажба чрез публично оповестен търг на общински поземлен имот, целият с площ от 18 473кв.м. в м.“Голяма Мътница“.Докл.:М.Белухова   РЕШЕНИЕ №17
 19. Продажба на земя-ЧОС, представляващ поземлен имот с площ 811кв.м. в кв.9 по плана на с.Долна Дъбева на Кемал Дженнетли, собственик на жилищна сграда, построена върху нея и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ №18
 20. Сключване на анекс към договор за наем на недвижим имот частна собственост в кв.353 по плана на гр.Велинград за срок от една година, собственост на н-ци Оскови за ДГ „Фантазия“.Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ №19
 21. Откриване на процедура за отдаване под наем, чрез търг за срок до 10г. на магазин №15 на Пазара.Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ №20
 22. Даване на съгласие за изготвен ПУП-ПРЗ, кв.13, кв.12, кв.15 и на улици  в нов кв.13А по плана на с.Биркова.Докл.:инж.А.Палов РЕШЕНИЕ №21
 23. Одобряване на ПУП -парцеларен план на подземен водопровод за минерална вода от находище „Велинград-Чепино“ до „Хотел апартаментен тип“ със СПА център, търговия и услуги. Докл.:М.Тасева РЕШЕНИЕ №22
 24. Одобряване на ПУП-парцеларен план за обект „Премахване на съществуваща ВЛ 20КВ“ в м.“Делове“ и заместването и с нова подземна кл 20кв.Докл.:М.Тасева РЕШЕНИЕ №23
 25. Одобряване на план схема за ново трасе на подземен водопровод за обект-трасе на нов водопровод от помпена станция „Клептуза“ до съществуваща шахта. Докл.:М.Тасева РЕШЕНИЕ №24
 26. Даване на съгласие за одобряване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване за част от кв.650 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева РЕШЕНИЕ №25
 27. Даване на съгласие за одобряване на ПУП – частично изменение на плана за  регулация и застрояване за част от кв.28 по плана на с.Юндола.Докл.:Д.Кондева РЕШЕНИЕ №26
 28. Даване на съгласие по разрешаване изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на ПИ 895 в кв.65 по плана на с.Драгиново.Докл.:А.Бошнак  РЕШЕНИЕ №27
 29. Даване на съгласие за изготвен ПУП-ПРЗ, изменение регулацията и застрояването в кв.9, кв.8,  нов кв.8А и кв.8Б по плана на с.Всемирци. Докл.:инж.А.Палов РЕШЕНИЕ №28
 30. По Програмата за работа на ОбС:

30.1.Отчет за депозиранети проектни предложения, изпълнените проекти и проектите в процес на изпълнение, които се съфинансират със средства на Европейския съюз.

30.2.Отчет на Кмета на Общината за 2021г. за изпълнение на Програмата за управление, съгласно чл.44, т.19,5 от ЗМСМА.

30.3.План за действие на Община Велинград за приобщаване, равенство и участие на ромите за 2022-2024г. – Отложено до приемане на Национална стратегия с писмо вх.№19/14.01.21г.

31. Одобряване план-схема за трасе на обект ново трасе на канализация от проектна шахта по ул.“Юндола“ до УПИ „За хотел, търговия и услуги, бар-ресторант, спа, басейн, отдих, балнеолечение“. Докл.:М.Тасева РЕШЕНИЕ №29

32. Даване на съгласие за приемане на извършените инвестиции от оператора по ВиК през 2021г.като активи в баланса на Община Велинград. Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ №30

Коментарите са изключени!