РЕШЕНИЕ №1 /27.01.2022г.

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за периода от 01.07.21г. – 31.12.21г.вкл.

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.98, ал.3 и чл.66, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното явно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Прима  Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за периода от 01.07.21г. – 31.12.21г.вкл.

Приложение: Отчет.

            Възлага изпълнението на решението на Председател Общински съвет- Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №2 от дневния ред, по вх.№15/14.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

О Т Ч Е Т

 

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД

ЗА ПЕРИОДА ОТ М. ЮЛИ

ДО М.ДЕКЕМВРИ 2021г. ВКЛ.

 

                         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

         В изпълнение на разпоредбите на чл.27 ал. 6 от ЗМСМА и чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, представям на Вашето внимание Отчет за дейността на ОбС-Велинград за периода от м.Юли до м.Декември 2021 г. вкл.

            За периода 01.07.2021- 31.12.2021г. Общински съвет –Велинград, като орган на местното самоуправление, е провел  8 заседания, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, които са свикани по реда на нашия Правилник. Извънредните заседания са 3. Броят на проведените заседания на Оперативно бюро е 5. Приетите решения са 160, засягащи различни дейности и аспекти, свързани с функционирането на  Община Велинград и взети с мнозинство и начин, съгласно действащата нормативна уредба. ОбС- Велинград осъществява своята дейност при спазване  Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство на РБ и съобразявайки се с Европейската харта за местно самоуправление.  

            За отчетния период няма постъпили питания и въпроси от общински съветници до Кмета на Община Велинград и Председателя на ОбС-Велинград.

           Съгласно изискванията на  чл.22, ал.1 от ЗМСМА, всички актове на ОбС-Велинград  са изпращани в законоустановения 7-дневен срок на Кмета, на Областния управител и на Териториално отделение- Велинград към Районна прокуратура- Пазарджик, предвид правомощията им по осъществяване на общ надзор за законосъобразност на административните актове. Областният управител, в изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, е върнал за ново разглеждане Решение №312 от 25.11.2021г. на Общински съвет – Велинград, относно освобождаване на ВрИД Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД и определяне на нов временно изпълняващ длъжността управител, до провеждането на конкурс. С Решение №339/14.12.21г. ОбС- Велинград отменя Решение №312/25.11.2021г., прието с Протокол №15.

В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА, Кметът на Общината не е връщал  за ново обсъждане решения на ОбС-Велинград.

Приетите от Общински съвет-Велинград решения могат да се групират в следните области:

 • Инфраструктура и устройство на територията;
 • Управление и разпореждане с общинска собственост;
 • Актуализация на бюджета;
 • Образование, култура, спорт, здравеопазване и социални дейности
 • Наредби, правилници, програми и др.;

За периода 01.07.2021- 31.12.2021г., на базата на предложените от Общинска администрация- Велинград  материали и според проблемите и потребностите на населението в общината, Общински съвет – Велинград, ръководейки се от основните принципи в дейността си – законност, гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност при вземане на решенията, организира работата на постоянните комисии и прие редица решения, сред които с по-голямо обществено значение за посочения период,  в хронологичен ред,  са:

 • ·        Удостояване със званието „Почетен гражданин на  Велинград“ за постигнати изключителни заслуги в областта на спорта и спечеления златен медал на XXXII летни олимпийски игри в Токио 2020 г. на олимпийската шампионка от ансамбъла по художествена гимнастика на Лаура Траатс.  РЕШЕНИЕ № 288
 • ·        Освобождаване на ВрИД Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД и определяне на нов временно изпълняващ длъжността Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД до провеждането на конкурс.  РЕШЕНИЕ №312
 • Удостояване /посмъртно/ със званието „Почетен гражданин на Велинград”  г-жа София  Ключкова за постигнати особени заслуги за развитието на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №315
 • Удостояване със звание „Почетен гражданин на Велинград” за постигнати изключителни заслуги в областта на българската микробиологична наука на професор доктор Христо Миладинов Найденски.  РЕШЕНИЕ №316
 • Разглеждане на Решение №312 от 25.11.2021г. на Общински съвет – Велинград, относно Освобождаване на ВрИД Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД и определяне на нов временно изпълняващ длъжността Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД до провеждането на конкурс, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител. РЕШЕНИЕ № 339
 • Приемане на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на размера на таксата битови отпадъци за 2022г.  РЕШЕНИЕ № 342

Важна част от работата на един законодателен орган, какъвто е Общински съвет-Велинград, е насочена  към  актуализиране на основните нормативни актове и приемането на нови такива. С РЕШЕНИЕ № 245 е приета на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград;  Приемане на Наредба за управлението на горските територии – собственост на Община Велинград.  РЕШЕНИЕ № 246; Наредба за търговската дейност на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 247 ; Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград. РЕШЕНИЕ №314 ; Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград.  РЕШЕНИЕ № 343

Постоянните комисии към ОбС, чиято дейност е насочена да подпомага Съвета в решаването на местните проблеми, свързани с икономическото развитие, управлението на общинската собственост, въпроси свързани с инфраструктурата, социални дейности, образование и култура и др., провеждаха своите заседания по дневен ред, определен от Оперативно бюро,  съобразен с дневния ред на общинските сесии и при строго спазване на всички противоепидемични мерки. Заседанията на постоянните комисии,  както и на ОбС се оповестяват публично, съгласно предвиденото в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация-Велинград и ЗМСМА. Стриктно се спазва изискването за публичност и прозрачност при подготовка и вземане на решенията. На е-страницата на Община Велинград, обществеността е своевременно уведомявана, както за графика на заседанията на комисиите и на общинския съвет, така и за съдържанието на включените, в дневния им ред, теми.

През отчетния период Постоянните комисии са заседавали  както следва:

ПОСТОЯННА      КОМИСИЯ

Заседания        бр. Разгледани проекти, бр. Контрол  
Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества 5

38

18

Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване 5

74

73

Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика 5

29

9

Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство 5

31

5

Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция 5

62

54

Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество 5

20

1

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от Председателя на Общински съвет, приемат предложения и препоръки, изискват документи и изготвят становища по тях.

           Някои от основните акценти в работата на отделните комисии и по-важни решения, приети от Общински съвет за периода м. Юли 2021 г. - м. Декември 2021г., по постоянни комисии, в хронолигичен ред,  са :

1.Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества:

 • Увеличение на бюджета на Община Велинград в частта и за капиталови разходи от продажба на общински земи и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г. РЕШЕНИЕ № 215 ; РЕШЕНИЕ № 244  ;   РЕШЕНИЕ № 298  ; РЕШЕНИЕ №313 ; РЕШЕНИЕ № 345 ;
 • Приемане на Годишен финансов отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2020г.  РЕШЕНИЕ № 243
 • Определяне на цена на 1кв.м.за сключване на договорите за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение, изградени от Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 287
 • Прихващане на задължението „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД гр. Велинград по Договор за паричен заем №348/01.04.2021г. РЕШЕНИЕ № 294
 • Даване на съгласие за дарение от Община Велинград  на сумата от  24 636 лв. с ДДС за проектиране на инвестиционните проекти и за упражняване на авторски надзор  на лицата, на които е учредено безвъзмездно право на строеж на двуетажни жилищни сгради в кв.7  по плана на с. Кръстава.  РЕШЕНИЕ № 295
 • Предложение от Кмет с изх.№ 04-19/101 от 12.10.2021г. , относно удължаване срока на отпуснат безлихвен заем, за период от 12 (дванадесет) месеца до 10.12.2022г., за сметка на ЦБ в размер на 2 900 000 лв. на основание чл. 103, ал.1 от ЗПФ и чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА.  РЕШЕНИЕ № 296
 • Отпускане от Бюджета на Община Велинград за 2021г. от „Дейности – 759  – Други дейности“ по решение на Общински съвет – Велинград “ на сумата от 6852лв. за гвардейска униформа.  РЕШЕНИЕ № 310
 • Отпускане от бюджета на община Велинград за 2021г. от „Дейности -738 – Читалища“ на временен безлихвен заем на ОНЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1905“ за сумата от 18 000лв.   РЕШЕНИЕ № 311
 • Освобождаване на ВрИД Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД и определяне на нов временно изпълняващ длъжността Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД до провеждането на конкурс.  РЕШЕНИЕ №312
 • ·        Разглеждане на Решение №312 от 25.11.2021г. на Общински съвет – Велинград, относно Освобождаване на ВрИД Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД и определяне на нов временно изпълняващ длъжността Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД до провеждането на конкурс, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител. РЕШЕНИЕ № 339
 • Промяна в бюджета на Община Велинград за 2021г.  РЕШЕНИЕ № 341
 • Приемане на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на размера на таксата битови отпадъци за 2022г.  РЕШЕНИЕ № 342
 • Одобряване на спогодба между Община Велинград и Светлана Захова. РЕШЕНИЕ № 346 

 

 

2. Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция

 • Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.2021г.-30.06.2021г.вкл. РЕШЕНИЕ № 214
 • Приемане на програма на Община Велинград за енергийната ефективност. РЕШЕНИЕ № 216
 • Приемане на краткосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източниции и биогорива.  РЕШЕНИЕ № 217
 • ·        Приемане на дългосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източниции и биогорива.  РЕШЕНИЕ № 218
 • Кандидатстване на община Велинград за безвъзмездно финансиране по процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна и общинска собственост“ по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, част от „Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021“, с обект на интервенция ЦДГ – “Еделвайс”, град Велинград.  РЕШЕНИЕ № 219
 • Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2021г. РЕШЕНИЕ № 223; РЕШЕНИЕ № 255 ; РЕШЕНИЕ №318 ; РЕШЕНИЕ № 355 ;
 • Дарение на общински недвижим имот, целият с площ от 300кв.м. за построяване на параклис в полза на Църква „Свети Георги”, гр.Велинград, кв.Чепино. РЕШЕНИЕ № 228
 • Сключване  на договори за безвъзмездно право на ползване  на имоти публична общинска собственост с плувен клуб „Белмекен“ и плувен клуб „ Чепинец“.  РЕШЕНИЕ № 302
 • Предоставяне на безвъзмездно право на управление на Дневен център за деца с увреждания „Надежда” върху имоти публична общинска собственост.РЕШЕНИЕ №319
 • Приемане Програма за работата на Общински съвет – Велинград през 2022г. РЕШЕНИЕ № 340
 • Изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода от 01.05.21г.до 31.10.21г. и решенията, които към 30.04.21г. са били в процедура по изпълнение. РЕШЕНИЕ № 344
 • Прекратяване на съсобственост върху самостоятелен обект в сграда, целият с площ от 78,81кв.м. чрез продажба частта на общината, а именно – 38.18кв.м. и определяне пазарна цена на общинския имот /магазин – Пикадили/.  РЕШЕНИЕ № 356
 • Сключване на договор с Български пощи ЕАД за наем на помещение – ПОС, находящо се на първи етаж в кметството на с.Света Петка.  РЕШЕНИЕ № 361

3. Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване:

 • Определяне и предоставяне на площ за изграждане на „арт-сцена по изкуства на открито” за нуждите на ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМТЛЕКС – ВЕЛИНГРАД.  РЕШЕНИЕ № 230
 • ·        Упълномощаване за подписване на тристранен договор за обект „Монументално-декоративен елемент – възпоменателен православен кръст”, находящ се в поземлен имот с пл. № 7300, УПИ Х-6840,7300, отреден за парк, кв. 143 по плана на гр. Велинград.РЕШЕНИЕ № 241
 • Произнасяне за премахване на строеж в кв.383, ул.“Цар Самуил“№2А –обект с идентификатор 10450.502.961.4 /155кв.м./ . РЕШЕНИЕ № 271
 • Произнасяне за премахване на строеж в кв.383, ул.“Цар Самуил“№2А –обект с идентификатор 10450.502.961.5 /153кв.м./ . РЕШЕНИЕ № 272
 • Доклад на Кмета на Община Велинград за одобряване на Окончателен проект на изменение на Общ устройствен план на Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 274
 • Даване на съгласие за ПУП-частично изменение на плана за регулация и застрояване за част от кв.178 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №327
 • Даване на съгласие за ПУП-частично изменение на плана за регулация и застрояване за част от кв.142 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №329

 

 

  4. Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика:

 • Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2021/2022г. РЕШЕНИЕ № 220
 • Утвърждаване на списък със средищни детски градини и училища за учебната 2021/2022г. РЕШЕНИЕ № 221
 • Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.  РЕШЕНИЕ № 222
 • Одобряване съществуването на маломерни паралелки и групи за учебната 2021г./2022г.  РЕШЕНИЕ № 253
 • ·        Удостояване със званието „Почетен гражданин на  Велинград“ за постигнати изключителни заслуги в областта на спорта и спечеления златен медал на XXXII летни олимпийски игри в Токио 2020 г. на олимпийската шампионка от ансамбъла по художествена гимнастика на Лаура Траатс.  РЕШЕНИЕ № 288
 • Удостояване /посмъртно/ със званието „Почетен гражданин на Велинград”  г-жа София  Ключкова за постигнати особени заслуги за развитието на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №315
 • Удостояване със звание „Почетен гражданин на Велинград” за постигнати изключителни заслуги в областта на българската микробиологична наука на професор доктор Христо Миладинов Найденски.  РЕШЕНИЕ №316
 • Годишна програма за развитие на читалищната дейност 2022г., одобряване на предложенията от читалищата за включване на гостуващи състави в Програмата на Велинградски празници на културата 2022г.  РЕШЕНИЕ № 349 
 • Отчет по изпълнение на общинската програма за полагане на общественополезен труд от лица обект на месечно подпомагане в Община велинград за 2021г. РЕШЕНИЕ № 351
 • Приемане на Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Велинград за 2022г. РЕШЕНИЕ № 352

 

 

 1. 5.      Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство:
 • ·        Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на наследници РЕШЕНИЕ № 306 ; РЕШЕНИЕ № 307 ;
 • Приемане на Спортен календар за 2022г.  РЕШЕНИЕ № 350
 • Отчет по изпълнение на общинския план за младежта за 2021г. РЕШЕНИЕ № 353 
 • Приемане на Общински годишен план за младежта за 2022г. РЕШЕНИЕ № 354

 

 

 1. 6.       Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
 • Приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия на община Велинград. РЕШЕНИЕ № 299

         Комисията по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество е провела 5 заседания, на които е разгледала и взела становища по 38 преписки на молби и жалби на граждани и институции.

  Постоянните комисии освен въпроси от текущ порядък, разглеждат и въпроси и вземат отношение по всички постъпили в деловодството на Общински съвет молби, жалби, питания и др. от граждани и институции, които се разпределят по вътрешен входящ дневник от Председателя на ОбС-Велинград до председателите на ПК.

Относно водените административни дела от и срещу Общински съвет – Велинград, адв.Дафинка Семерджиева предоставя следната справка:

 

СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ -ВЕЛИНГРАД ЗА 2021 г.

 

 

Окръжна прокуратура – Пазарджик/Общински съвет Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Административен съд Пазарджик АД №1438/2019г.,образуванопо оспорване на административен акт, ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ЧЛ.6, Т.3,АЛ.16, АЛ.2,Т.3,ЧЛ.23,Т.2 И ЧЛ.42,АЛ.2, Т.3 ОТ НАРЕДБА ЗА РУПТИК, Делото е определенокатотаковасъсзначимобщественинтерес. Решени № 55/28.01.2021г. на Административен съд – Пазарджик. Влязло в сила.  

Окръжна прокуратура – Пазарджик/Общински съвет Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Върховен административен съд АД №12460/2020г., образувано по оспорване на Решение № 722 от 25.09.2020 г. по адм. дело № 1371/2019г. по описа на Административен съд – Пазарджик, с което е обявна нищожността на УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА ВОДОПРЕНОС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, определено е като дело със значим обществен интерес. Решение № 5487 от 29.04.2021г. на Върховен административен съд. Окончателно.

Обаластен управител на област Пазарджик/Общински съвет Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Върховен административен съд АД №1254/2020г., образувано по жалба на Областен управител на област Пазарджик срещу Решение № 285 от 24.09.2020г. на ОбС Решение № 147/24.02.2021г. на Административен съд – Пазарджик. Влязло в сила.

ЕТ „Ади – Бисер Скендеров“/Общински съвет Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Административен съд – Пазарджик. АД №1450/2020г., образувано по жалба на ЕТ „Ади-Бисер Скендеров“ срещу параграф 3 от Тарифа на Общински съвет – Велинград за определяне на таксите за водовземане от нахадищата на минерална вода, безвъзмездно предоствени за управление и ползване на община Велинград за срок от 25 годиниприета с Решение №335/16.12.2020г. на Общински съвет – Велинград. Решение № 242/19.03.2021г. на Административен съд – Пазарджик. Постъпила е Касационна жалба и има изготвен и изпратен Отговор на касационна жалба. Образувано е адм. дело 6660/2021г. по описа на ВАС.

Асан Ахмедов Юруков/Общински съвет Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Административен съд – Пазарджик. АД №1452/2020г., образувано по жалба на Асан Ахмедов Юруков срещуРешение №133/30.05.2019г. на Общински съвет – Велинград. Решение № 262/24.03.2021г. на Административен съд – Пазарджик. Влязло е в сила.

Фондация „Върховенство на закона“/Общински съвет Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Административен съд – Пазарджик. АД №362/2021г., образувано по жалба на Фондация „Върховенство на закона“ срещу чл. 18 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Велинград на Общински съвет – Велинград Определение № 1220 от 16.07.2021г. на АС – Пазарджик, с което връща жалбата на Фондация „Върховенство на закона“ и прекратява делото. Влязло е в сила.

 

 

 

ЕТ „Ади – Бисер Скендеров“/Общински съвет Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Върховен административен съд. АД №6660/2021г., образувано по жалба на ЕТ „Ади-Бисер Скендеров“ срещу Решение № 242/19.03.2021г. на Административен съд – Пазарджик. Протоколно определение от 15.11.2021г. на ВАС, с което оставя без разглеждане Жалбата. Влязло в сила.

 

Сайт Реджепов Трампов /Общински съвет Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Административен съд – Пазарджик. АД №954/2021г., образувано по жалба на Саит реджепов Трампов срещу Решение №28/30.01.2014г. на Общински съвет – Велинград. Насрочено е за 08.02.2022г. от 15:15 часа.

 

МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД/Общински съвет Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Административен съд – Пазарджик. АД №1304/2021г., образувано по жалба на „МБАЛ Велинград“ ЕООД срещу Решение №312/25.11.2021г. на Общински съвет – Велинград. Няма пълномощно по делото и  нямаме информация да има развитие по делото.

 

Иван Тодев и Митра Чопева/Общински съвет Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Административен съд – Пазарджик. АД №1319/2021г., образувано по жалба на „МБАЛ Велинград“ ЕООД срещу Решение №312/25.11.2021г. на Общински съвет – Велинград. Няма пълномощно по делото и нямаме информация да има развитие по делото.

 

 

 

О т ч е т

 

по Програмата за работата на Общински съвет – Велинград

за периода 01.07.2021- 31.12.2021г.

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА

 

  Срок

 

 

Изпълнение

 

1.

Наредба за горските територии на Община Велинград м. VII

РЕШЕНИЕ № 246

2.

Отчет за полугодието за управлението на проекти, съфинансирани със средства на ЕС, тяхното движение- подготовка на документация и депозирани проектни предложения по всички подходящи за Община Велинград процедури, отворени за кандидатстване през 2021г.

м. VII

Изпълнено

3.

Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за първо полугодие на 2021г.

м. VII

 РЕШЕНИЕ № 214

4.

Отчети  на управителите „ВКТВ“ЕООД, ”МЦ- Велинград2017” ЕООД и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  за второ тримесечие на 2021г.

м. ІХ

Изпълнено

5.

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, съгласно чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси

м. ІХ

Изпълнено

6.

Приемане на отчет на бюджета на Община Велинград (чл.140, ал.5 от ЗПФ)  

м. ІХ

РЕШЕНИЕ № 243

7.

Информация за състоянието на училищната  мрежа в общината и тенданции в развитието й през учебната 2021/2022г. Обхванати деца и ученици в детски градини и училища, и необхванати по възраст. Състояние на здравеопазването в училищата и детските градини.

м. ІХ

Изпълнено

8.

Отчет за текущото изпълнение на Бюджета на Община Велинград за І-во полугодие на 2021г.; Отчет за изпълнение на събираемостта ма МДТ за първото полугодие на 2021г.

м. ІХ

Изпълнено

9.

Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия.; —————————————————————————- Отчет на извършените дейности  по  ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон

м. Х

Непредставен

—————————-

 

Разгледан през м. ХІІ

10.

Отчети  на управителите на „ВКТВ“ЕООД, ”МЦ-Велинград 2017” ЕООД и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  за трето тримесечие на 2021г.

м. XІ

Изпълнено

11.

Отчети на кметове на кметства и кметски наместници. Основни проблеми на населените места от общината.; Анализ на инфраструктурно, социално и икономическо състояние на селата в Община Велинград- демографска характеристика

м. XІ

Разгледани

12.

Отчет за овладяване популацията на безстопанствените кучета м. XІ

Непредставен

13.

Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Велинград; Отчет за изпълнение на Програмата за управление качеството на атмосферния въздух;  

м. XІ

Непредставен

14.

Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Велинград през 2022г.  

м. XII

РЕШЕНИЕ № 340

15

Приемане на спортен календар на Община Велинград  за 2022г.

м. XII

РЕШЕНИЕ № 350

16

Общинска програма за осигуряване на обществено полезен труд на лицата, подлежащи на социално подпомагане, съгласно ЗСП  и Отчет за 2021г.;

м. XII

РЕШЕНИЕ № 352

17

Отчет по изпълнението на Общинска  Програма за младежта за 2021г.  и приемане на нова  

м. XII

РЕШЕНИЕ № 353 

РЕШЕНИЕ № 354

18

Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност; Одобряване на предложенията от читалищата за включване на гостуващи състави в Програмата на Велинградски празници на културата 2022г.;

м. XII

РЕШЕНИЕ № 349 

19

Отчет на Кмета на Общината в изпълнение на актовете на Общински съвет  

м. XII

РЕШЕНИЕ № 344

20

Отчет на дейността на Дирекция  АДУС – приети, изменени и допълнени подзаконови нормативни актове. Анализ за необходимостта от синхронизация на местната нормативна уредба с нормативни актове от по-висока степен- ревизиране на съществуващата нормативна база.

м. XII

Изпълнено

Заседанията на Общински съвет-Велинград, за периода 01.07.2021- 31.12.2021г., са проведеждани съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и действащото законодателство в РБ.   Приетите от Общински съвет – Велинград решения са според сферата на дейност, в които се осъществява местното самоуправление, както те са изброени в чл. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

         На основание чл. 22, ал.2  от ЗМСМА, в 7- дневен  срок  от  приемането  им,  всички  решения  на Общински съвет- Велинград са обявявани на електронната  страница   на  Община  Велинград –https://m.velingrad.bg/?cat=85-Общински съвет.   

 

                    

О Т Ч Е Т

за изпълнението на бюджета на Общински съвет-Велинград за

На основание чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, отчет по изпълнението на бюджета на общинския съвет се прави ежегодно от неговия председател, който се внася за одобрение от  Общинския съвет. При изразходването на средствата е съблюдавана строго финансовата дисциплина, предвид финансовото състояние на Община- Велинград.

 

 

Справка Касов отчет Бюджет по функции за 01.01.2021- 31.12.2021г. – ПРИЛОЖЕН

ИЕ

 

Съгласно РЕШЕНИЕ № 47, относно Приемане на общински бюджет за 2021г. на Община Велинград, гласуваните средства за ОбС-Велинград са, както следва:

           
Дейност: “Общински съвет”  
  § 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

52 860

  § 0200 – други вьзнагр. и плащания  

257 376

  § 0500 – задължителни осигурителни вноски

50 239

  § 1000 – издръжка

26 840

  § 1900 -платени данъци и такси

100

  § 4600- разходи за членски внос

870

  Всичко :

388 285

 

                                                                                    Председател на ОбС-Велинград:

                                                                                                                          /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!