РЕШЕНИЕ №2 /27.01.2022г.

Относно: Одобряване на целеви разход за кислородна инсталация с цел лечение на COVID пациенти в размер до 160 000лв. с ДДС за сграда с идентификатор 10450.502.1144.1, актувана с АПОС №148/02.10.2000г., ползвана от „МБАЛ-Велинград“ ЕООД, ЕИК 112505488.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 2, ал. 1 от ЗОС, чл. 1 и чл. 2, ал. 4 от ПМС № 326 от 12.10.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г., чл. 8, ал. 1 от Закон за общинската собственост и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Дава съгласие за придобиване на публична вещ кислородна инсталация с цел лечение на COVID пациенти, като одобрява целеви разход в размер до 160 000 лв. с ДДС със средства от дейност 283 (Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии), одобрени по бюджета на община Велинград за 2021г. с Решение № 341 от 22.12.2021г. на Общински съвет- Велинград, която да се монтира в сграда с идентификатор 10450.502.1144.1 по одобрената със заповед № РД-18-1214/06.06.2018 г. на ИД на АГКК, актувана с АПОС № 148/02.10.2000г.

            Възлага изпълнението на решението Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №3 от дневния ред, по вх.№30/17.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!