РЕШЕНИЕ №3 /27.01.2022г.

Относно: Преобразуване на създадена с решение № 12 от 28.01.2021 г. на Общински съвет Велинград средносрочна почасова интегрирана здравно-социална услуга на общинско ниво в дългосрочна услуга чрез удължаване на срока й с шест месеца  при запазване на броя потребители от 81 лица и доставчика на услугата Община Велинград, чрез финансирането й с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. с наименование на услугата „Патронажна грижа + в община Велинград“.

 

На основание чл.15, ал.5 и чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 41, ал. 2, т. 2, чл. 58, ал. 1, чл. 16, ал. 2 ,т. 3, чл. 16, ал. 3, чл. 25, ал. 1 и чл. 47, ал. 3 във връзка с чл. 12, ал. 3, т. 1 и чл. 13, ал. 3, чл. 18, ал. 1 от Закон за социалните услуги, чл. 8, ал. 6 от Закон за местните данъци и такси, чл. 17, ал. 1, т. 4 и 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от НОАМТЦУ, т. 9.2. от Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, чл.60, ал.1 от АПК, във връзка с Решение № 12/28.01.2021 г. на ОбС  и след проведеното явно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Преобразува създадената с решение № 12 от 28.01.2021 г. на Общински съвет Велинград средносрочна почасова интегрирана здравно-социална услуга на общинско ниво „Патронажна грижа + в община Велинград“ в дългосрочна услуга чрез удължаване на срока й с шест месеца, а именно до 31.07.2022 г., в това число и срока на изпълнението й чрез възлагане на услугата от общ икономически интерес на създаденото  звено „Патронажна грижа + в община Велинград“ в „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” съгласно Единната бюджетна класификация, при запазване на броя потребители от 81 лица, доставчика на услугата – Община Велинград чрез цитираното звено, както и финансирането й с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по допълнително споразумение BG05M9OP001-6.004-0013 по процедура „Патронажна грижа + – Компонент 2“,  процедура № BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, приоритетна ос № 6: “Подкрепа за намаляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, код на процедурата BG05M9OP001-6.002, инвестиционен приоритет № 1 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, специфична цел 1: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020 г..

2. За потребителите на интегрираната услуга, предоставяна чрез звеното „Патронажна грижа + в община Велинград“, в рамките на удължения срок с шест месеца, се запазва прилагането на т. 2 от решение № 12 от 28.01.2021 г. на Общински съвет Велинград.

3. Възлага на кмета на община Велинград да извърши всички правни и фактически  действия, свързвани с реализирането на услугите по проекта с доставчик община Велинград.

РАЗПОРЕЖДАМ да бъде допуснато предварително изпълнение.

Мотиви за предварителното изпълнение:

Изпълнението на дейностите по проекта е мярка за ограничаване на разпространението на COVID-19, реализирана за опазване на живота и здравето на най-уязвимите хора, в т.ч. карантинирани лица. В първото си направление дейността е патронажна грижа, насочена към възрастни хора и лица с увреждания, за намаляване на контактите им чрез предоставяне на услуги в домашна среда. Дори и при прекратяване на действащото удължаване на извънредната епидемична обстановка по Решение № 826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 23 август2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г., Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г., Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., рискът за уязвимите групи остава.

С оглед необходимостта да бъде защитен особено важен обществен интерес, който се изразява в продължаване на изпълнението на дейностите по проекта, финансиран по оперативна програма от Европейския съюз и насочен към предоставяне на социални услуги за хора, попадащи в най-рисковата група от заразата COVID-19 и опазване на живота и здравето на уязвимите групи, се допуска предварително изпълнение на решението.

            Възлага изпълнението на решението Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №4 от дневния ред, по вх.№27/17.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!